ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 11

ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค

ผู้ประสานงาน : นางสาวทิตยา จันทร์สุข

โทร : 09-5420-3396, 0-7431-7600 ต่อ 5555

ผู้ประสานงาน

การลงทะเบียนออนไลน์ การส่งผลงานวิชาการ และการเข้าร่วมประชุมวิชาการ

นางนิตยา ปานเพชร

comvutic@go.buu.ac.th

โทรศัพท์ 0917197086

นางสาวเรณุกา สันธิ

renukaedu@gmail.com

โทรศัพท์ 0815949801

นางสาวธมลวรรณ ขุนไพชิต

khthamonwan@tsu.ac.th

โทรศัพท์ 0817980979

การส่งไฟล์ผลงานเข้าระบบและปัญหาด้านเว็บไซต์

นางสาวทิตยา จันทร์สุข

tittaya@tsu.ac.th

โทรศัพท์ 0954203396

PULINET     2021

Social Links