การเตรียมผลงานและรูปแบบการนำเสนอผลงานวิชาการ


ข้อกำหนดการเตรียมรูปแบบผลงานวิชาการฉบับเต็ม โดยวาจาและโดยโปสเตอร์ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 1. จัดทำโดยใช้โปรแกรม Microsoft Word 2010 หรือสูงกว่า
 2. ความยาวของผลงานบทความฉบับเต็ม จำนวน 5-10 หน้ากระดาษ A4 (รวมรายการอ้างอิง รูปภาพ และตาราง)
 3. บทคัดย่อภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษความยาวไม่เกิน 200 คำ และคำสำคัญ 3 – 5 คำ (ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
 4. เว้นระยะห่างขอบกระดาษล่าง และขวา 1 นิ้ว /ขอบบน และขอบซ้าย 1.5 นิ้ว
 5. กำหนดรูปแบบตัวอักษร TH SarabunNew (จัดเนื้อหาให้อยู่ในลักษณะ Thai Distributed)
 6. ระยะห่างระหว่างบรรทัด 1 บรรทัด (Single space)
 7. ไม่ต้องใส่หมายเลขหน้า
 8. หากมีรูปภาพ หรือตารางประกอบให้ใส่หมายเลขกำกับ
 9. ดาวน์โหลดรูปแบบเอกสารฉบับเต็ม (เพื่อความถูกต้องของรูปแบบ **กรุณาใช้ Template ที่กำหนดให้)
 10. เนื้อหาในผลงานวิชาการฉบับเต็ม ประกอบด้วยองค์ประกอบต่อไปนี้ (เรียงตามลำดับ)
  • ชื่อผลงาน (ภาษาไทย)
  • ชื่อผลงาน (ภาษาอังกฤษ)
  • ชื่อ - สกุล
  • ชื่อหน่วยงาน สถาบันที่สังกัด E-mail
  • บทคัดย่อ
  • คำสำคัญ
  • ABSTRACT
  • Keyword
  • บทนำ
  • วัตถุประสงค์
  • ขั้นตอนและวิธีดำเนินการ
  • ผลการดำเนินการ อภิปรายผล
  • สรุปผล ข้อเสนอแนะ และการนำไปใช้ประโยชน์
  • รายการอ้างอิง

การนำเสนอผลงานวิชาการด้วยการบรรยาย (Oral Presentation)

เมื่อผลงานได้รับการรับรองโดยคณะกรรมการประเมินฯ เรียบร้อยแล้ว เจ้าของผลงานจะต้องดำเนินการดังนี้

 1. กำหนดให้ใช้ตัวอักษร TH Sarabun New
 2. จัดทำ Presentation โดยใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 หรือสูงกว่า ทำการ Upload ไฟล์ PDF เข้าสู่ระบบส่งผลงาน ภายในวันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2563 เพื่อให้มีไฟล์งานนำเสนอให้กรรมการและผู้ฟังได้ใช้ประกอบการฟัง
 3. จัดทำไฟล์วิดีโอ mp4 ไม่เกิน 8 นาที และ ทำการ Upload ไฟล์วิดีโอเข้าสู่ระบบส่งผลงาน ภายในวันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2563 โดยในวันนำเสนอผู้จัดทำหน้าที่เปิดไฟล์วิดีโอตามลำดับชื่อผลงานที่นำเสนอ หลังจากนั้นเป็นช่วงถามคำถามจากคณะกรรมการตัดสินผลงานและผู้ฟัง
 4. PULINET ใช้ระบบ Zoom ในการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET 2021 และการนำเสนอผลงาน
 5. ผู้จัดงานจัดเตรียมลิงค์เพื่อเข้าห้องนำเสนอในระบบ Zoom ส่งให้ผู้นำเสนอทาง e-mail ก่อนวันนำเสนอ
 6. นำเสนอในห้องประชุมกลุ่มย่อย ตามลิงค์ที่ผู้จัดส่งไปทาง e-mail ในวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.00 - 12.00 น.
 7. ตรวจสอบลำดับการนำเสนอและลิงค์เข้าห้องประชุมกลุ่มย่อยได้ จากเว็บไซต์ pulinet2021.pulinet.org ภายในวันที่ 4 มกราคม 2564
 8. ขอความร่วมมือผู้นำเสนอศึกษาและซักซ้อมการใช้ Zoom เพื่อการนำเสนอผลงานมาก่อนการนำเสนอ
 9. PULINET ได้จัดทำคู่มือการใช้งานระบบ Zoom ไว้ที่เว็บไซต์ pulinet2021.pulinet.org

การนำเสนอผลงานวิชาการด้วยโปสเตอร์ (Poster Presentation)

เมื่อผลงานได้รับการรับรองโดยคณะกรรมการประเมินฯ เรียบร้อยแล้ว เจ้าของผลงานจะต้องดำเนินการดังนี้

 1. จัดทำไฟล์โปสเตอร์ ขนาดโปสเตอร์ 90 x 120 เซนติเมตร พิมพ์ข้อความในแนวตั้ง บันทึกรูปแบบไฟล์ jpg ความละเอียด 150-200 ppi และนำเสนอแบบ lightning talks ระยะเวลาการนำเสนอ 3 นาที และบันทึกไฟล์ mp4 ขอให้ผู้นำเสนอส่งไฟล์การนำเสนอ Upload เข้าสู่ระบบส่งผลงาน ภายในวันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2563 โดยในวันนำเสนอผู้จัดทำหน้าที่เปิดคลิปตามลำดับชื่อผลงานที่นำเสนอ หลังจากนั้นเป็นช่วงถามคำถามจากคณะกรรมการตัดสินผลงาน
 2. PULINET ใช้ระบบ Zoom ในการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET 2021 และการนำเสนอผลงาน
 3. ผู้จัดงานจัดเตรียมลิงค์เพื่อเข้าห้องนำเสนอในระบบ Zoom ส่งให้ผู้นำเสนอทาง e-mail ก่อนวันนำเสนอ
 4. นำเสนอในห้องประชุมกลุ่มย่อย ตามลิงค์ที่ผู้จัดส่งไปทาง e-mail ในวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 – 16.00 น.
 5. เนื้อหาในโปสเตอร์ ประกอบด้วยองค์ประกอบต่อไปนี้ (เรียงตามลำดับ)
  • ชื่อผลงาน (ภาษาไทย)
  • ชื่อผลงาน (ภาษาอังกฤษ)
  • ชื่อ - สกุล
  • ชื่อหน่วยงาน สถาบันที่สังกัด E-mail
  • บทนำ
  • วัตถุประสงค์
  • ขั้นตอนและวิธีดำเนินการ
  • ผลการดำเนินการ อภิปรายผล
  • สรุปผล ข้อเสนอแนะ และการนำไปใช้ประโยชน์
 6. ดาวน์โหลดรูปแบบของโปสเตอร์ TEMPLATE Poster (.pdf) และสัญลักษณ์ของ PULINET (LOGO)
 7. ขอความร่วมมือผู้นำเสนอศึกษาและซักซ้อมการใช้ Zoom เพื่อการนำเสนอผลงานมาก่อนการนำเสนอ
 8. PULINET ได้จัดทำคู่มือการใช้งานระบบ Zoom ไว้ที่เว็บไซต์ pulinet2021.pulinet.org

Thank you for Sponsoring

Gold Sponsors

Silver Sponsors

            

PULINET     2021

Social Links