การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 11

The 11th PULINET Online National Conference - PULINET 2021

New Normal for Libraries: Opportunities & Challenges

6-7 มกราคม 2564

...

การนำเสนอด้วยการบรรยาย

...

การนำเสนอด้วยโปสเตอร์

...

การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ
(IM : Information Management)


การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ การวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ การจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศ การสงวนรักษาทรัพยากรสารสนเทศ และการนำเทคโนโลยีมาใช้พัฒนางาน

...

การบริการสารสนเทศ
(IS: Information Services)


บริการสารสนเทศ การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) การบริหารการบริการจากประสบการณ์ของลูกค้า (CEM) การออกแบบบริการ (Service Design) และการนำเทคโนโลยีมาใช้พัฒนางาน

...

การบริหารองค์กร
(OM : Organizational Management)


การบริหารจัดการ การประกันคุณภาพ การบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการห้องสมุดสีเขียว/สํานักงานสีเขียว การบริหารจัดการสํานักงาน และการนำเทคโนโลยีมาใช้พัฒนางาน

กำหนดวันสำคัญ

...

  เปิดรับลงทะเบียนส่งผลงานและส่งผลงาน วันที่ 1 กันยายน 2563 - 31 ตุลาคม 2563 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563

  วันสุดท้ายของการส่งผลงาน (ฉบับเต็ม) วันที่ 31 ตุลาคม 2563 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563

  ประกาศผลการพิจารณาผลงาน วันที่ 10 ธันวาคม 2563 วันที่ 29 ธันวาคม 2563

  วันปิดรับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม วันที่ 30 ธันวาคม 2563

  วันจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET 2021 วันที่ 6 - 7 มกราคม 2564


Thank you for Sponsoring

Gold Sponsors

Silver Sponsors

            

PULINET     2021

Social Links