การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 11

The 11th PULINET Online National Conference - PULINET 2021

New Normal for Libraries: Opportunities & Challenges

6-7 มกราคม 2564

...

การนำเสนอด้วยการบรรยาย

...

การนำเสนอด้วยโปสเตอร์

...

การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ
(IM : Information Management)


การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ การวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ การจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศ การสงวนรักษาทรัพยากรสารสนเทศ และการนำเทคโนโลยีมาใช้พัฒนางาน

...

การบริการสารสนเทศ
(IS: Information Services)


บริการสารสนเทศ การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) การบริหารการบริการจากประสบการณ์ของลูกค้า (CEM) การออกแบบบริการ (Service Design) และการนำเทคโนโลยีมาใช้พัฒนางาน

...

การบริหารองค์กร
(OM : Organizational Management)


การบริหารจัดการ การประกันคุณภาพ การบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการห้องสมุดสีเขียว/สํานักงานสีเขียว การบริหารจัดการสํานักงาน และการนำเทคโนโลยีมาใช้พัฒนางาน

กำหนดวันสำคัญ

...

  เปิดรับลงทะเบียนส่งผลงานและส่งผลงาน วันที่ 1 กันยายน 2563 - 31 ตุลาคม 2563

  วันสุดท้ายของการส่งผลงาน (ฉบับเต็ม) วันที่ 31 ตุลาคม 2563

  ประกาศผลการพิจารณาผลงาน วันที่ 10 ธันวาคม 2563

  วันปิดรับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม วันที่ 30 ธันวาคม 2563

  วันจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET 2021 วันที่ 6 - 7 มกราคม 2564


Thank you for Sponsoring

Gold Sponsors

Silver Sponsors

PULINET     2021

Social Links