การประกาศผลการตัดสินการนำเสนอผลงาน


การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 11

The 11th PULINET Online National Conference - PULINET 2021

New Normal for Libraries: Opportunities & Challenges

บุคคลผู้สมควรได้รับรางวัล PULINET Award ประจําปี ๒๕๖๓

เอกสารประกอบการประชุม : https://bit.ly/35epl1E
เอกสารเพิ่มเติม : https://bit.ly/3hXW3th

Thank you for Sponsoring

Gold Sponsors

Silver Sponsors

            

PULINET     2021

Social Links