เกณฑ์การให้คะแนน

ผลงานการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 11

  เกณฑ์การให้คะแนนการนำเสนอผลงาน ด้วยการบรรยาย (100 คะแนน)

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนนเต็ม
1. บทคัดย่อ มีความชัดเจน และครอบคลุมประเด็นสำคัญ 5
2. บทนำ มีเหตุผลเพียงพอ และบอกถึงความสำคัญของปัญหา 10
3. วัตถุประสงค์ชัดเจน 10
4. มีการดำเนินงานเป็นระบบและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 20
5. สรุปผล ข้อเสนอแนะครอบคลุมประเด็นที่สำคัญ 5
6. ประโยชน์ และคุณค่าต่อการนำไปปรับใช้ในงานห้องสมุด 30
7. เทคนิคและวิธีการนำเสนอผลงาน 20

  เกณฑ์การให้คะแนนการนำเสนอผลงาน ด้วยโปสเตอร์ (100 คะแนน)

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนนเต็ม
1. เนื้อหา
    1.1 ความชัดเจนของวัตถุประสงค์ 10
    1.2 การนำเสนอเนื้อหาครอบคลุมและเหมาะสม 20
   1.3 มีการดำเนินงานเป็นระบบและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 20
2. ประโยชน์และคุณค่าต่อการนำไปปรับใช้ในงานห้องสมุด 30
3. ลักษณะของโปสเตอร์
    3.1 ความชัดเจนของตัวอักษร ภาพ ตาราง 5
    3.2 ความสวยงาม น่าสนใจ 5
4. การนำเสนอและตอบคำถามด้วยวาจา 10

Thank you for Sponsoring

Gold Sponsors

Silver Sponsors

            

PULINET     2021

Social Links