รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้นำเสนอผลงาน

การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 11

The 11th PULINET Online National Conference - PULINET 2021

New Normal for Libraries: Opportunities & Challenges

6-7 มกราคม 2564

ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล ชื่อหัวข้อในการนำเสนอ กลุ่มหัวข้อ/การนำเสนอ Download
1
นางกชพร ศรีพรรณ์ การเพิ่มโอกาสการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศด้วยระบบประเมินกระบวนการทำงานตามแนวทาง ADLI
IM/การบรรยาย
2
นางกนกวรรณ จันทร การปรับปรุงกระบวนการให้บริการจัดทำข้อมูลทางบรรณานุกรมหนังสือ โดยการประยุกต์ใช้หลักการ ECRS+IT
IS/การบรรยาย
3
นางสาวกัญธนัช กัญธัญญ์ธาดา การตรวจสอบคุณภาพรายการบรรณานุกรมแบบย่อ Pre-catalog Bibliographic Records ในฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ MATRIX สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
IM/การบรรยาย
4
นางสาวกิตติยา ขุมทอง การศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้บริการสำนักหอสมุด ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 (Studys of library service satisfaction In the situation of the Covid-19 epidemic)
IS/การบรรยาย
5
นางสาวขนิษฐา ไชยพันธุ์ การจัดการครุภัณฑ์เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเปลี่ยนผ่านเชิงดิจิทัล สำหรับสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
OM/การบรรยาย
6
นางสาวจอมใจ เพชรกล้า ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานสำนักวิทยบริการ (TOR for OAR)
OM/การบรรยาย
7
นางสาวจันทร์งาม ชูตระกูล
นางสาวปิยธิดา ห่อประทุม
นางสาวพิมพ์ คงมา
การบริหารจัดการสํานักงานสีเขียวในบริบทของการสื่อสารและสร้างจิตสำนึก ของสำนักงานวิทยทรัพยกร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
OM/การบรรยาย
8
นางทิพวรรณ สุขรวย
นางสาวจิตราภรณ์ ชัยมณี
นายณัฐพงษ์ มังกร
บริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Services) : การสร้างโอกาสการเข้าถึงและใช้สารสนเทศในวิกฤต COVID-19
IS/การบรรยาย
9
นางสาวจิรนาถ อนันตชัย การพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์การสืบค้นชุดวิชา มสธ. ในรูปแบบวิดีโอปฏิสัมพันธ์
IS/การบรรยาย
10
นางสาวจุฑารัตน์ มาลาวิลาศ ระบบออนไลน์งานแสดงหนังสือ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง : ความปกติในรูปแบบใหม่ (MFU Online Book Fair System : New Normal)
IM/การบรรยาย
11
นายฉริยะ อัควรรณ การพัฒนาระบบบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่านคิวอาร์โค้ดและไลน์แอพพลิเคชั่น
IS/การบรรยาย
12
นายเฉลิมเกียรติ ดีสม ระบบนับจำนวนผู้ใช้บริการด้วยกล้องวงจรปิดแบบ IP CAMERA
IM/การบรรยาย
13
นายเฉลิมเกียรติ ดีสม ตู้อบฆ่าเชื้อหนังสือ
OM/โปสเตอร์
14
นางชมพูนุช สราวุเดชา การศึกษาความต้องการใช้วารสารทางการแพทย์ของอาจารย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
IM/การบรรยาย
15
นายชัยสิทธิ์ อังคะปัญญาเดช
นางปทุมทิพย์ ลิ้มพงศานุรักษ์
บริการจัดส่งหนังสือทางไปรษณีย์ “You Learn We Care”
IS/โปสเตอร์
16
นางสาวณัฏฐภัทร์ บุตรเสือ การควบคุมคุณภาพระเบียนบรรณานุกรมวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
IS/การบรรยาย
17
นายเดชศักดิ์ ศานติวิวัฒน์ หาหนังสือไม่พบ...ไลน์บอกด้วย
IS/การบรรยาย
18
นางสาวตรีสลา ฟูแว่น
นางสาวอมรรัตน์ นุกูล
วันนี้ในอดีต: ความทรงจำมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงบนสื่อเฟซบุ๊ก
IM/โปสเตอร์
19
นางทิพวรรณ สุขรวย การสังเคราะห์สมรรถนะ (Competency) นักวิชาชีพสารสนเทศ เพื่อบริการสนับสนุนการผลิตผลงานวิชาการ
OM/การบรรยาย
20
นางสาวทิพานัน พงษ์สุวรรณ นวัตกรรมฆ่าเชื้อสำหรับระบบปรับอากาศในอาคารด้วย UVC
OM/การบรรยาย
21
นายธีรยุทธ บาลชน ระบบจองพื้นที่นั่งอ่านช่วงโควิด: KKUL Seat Booking era COVID
OM/โปสเตอร์
22
นางนงค์ลักษณ์ เที่ยงธรรม
นางสาวพนารัตน์ สร้อยศรีเมือง
การศึกษาแนวโน้มผลงานวิจัยตีพิมพ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ช่วงปี 2017-2020: จากการวิเคราะห์ฐานข้อมูล Scopus
OM/การบรรยาย
23
นางสาวนภา มิ่งนัน ภาพลักษณ์ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ในมุมมองของผู้ใช้บริการ
OM/การบรรยาย
24
นางสาวนิติยา ศรีวรเดชไพศาล
นางสาวอัคริมา สุ่มมาตย์
การสำรวจผลกระทบการใช้บริการช่วงการระบาดของเชื้อไวรัส COVID -19 ของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
IS/การบรรยาย
25
นางสาวนิสาชล กาญจนพิชิต บทเรียนออนไลน์ทักษะการรู้สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ และการวิจัย ในศตวรรษที่ 21
IS/การบรรยาย
26
นายเนตรพรมมินทร์ พุทธา แนวทางการพัฒนาการจัดบริการชุมชนของสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม
IS/โปสเตอร์
27
นางสาวเนาวลักษณ์ แสงสนิท
ดร.พงษ์พันธ์ พิณโท
การปรับเปลี่ยนวิธีการสอนการสืบค้นขั้นสูงเพื่อจัดทำโครงงาน สัมมนา และการวิจัย
IS/โปสเตอร์
28
นายปราชญ์ สงวนศักดิ์
นางสาวอุทุมพร มณีวรรณ์
นางสาวชัณษา สีแดง
การพัฒนาระบบเชื่อมโยงโปรโตคอลมาตรฐานการยืม/คืนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแบบอัตโนมัติ
IS/การบรรยาย
29
นางสาวปวีณ์ธิดา เนตรหาญ การใช้เครื่องมืออินโฟกราฟิกสร้างความผูกพันในกิจกรรมห้องสมุด มสธ.
IS/โปสเตอร์
30
นายพนม จรูญแสง การส่งเสริมการใช้บริการด้วยกิจกรรมออนไลน์ในยุค COVID-19 : OOH2020
IS/การบรรยาย
31
นางสาวพัฑรา พนมมิตร
นางสาวภิญญาพัชญ์ ญานะคำ
นายปิยะบุตร ปัญญาดี
การพัฒนาระบบบริหารจัดการพื้นที่จำหน่ายหนังสืองาน CMU Book Fair ตามแนวคิด Work Process Improvement และ Software Development Life Cycle
OM/การบรรยาย
32
นางสาวพิชญา สาจันทร์ Netflix by MFU Library
IS/โปสเตอร์
33
นางสาวพิมพ์ชนก สิริพงศ์ทักษิณ การจัดการข้อร้องเรียนด้วยระบบข้อร้องเรียน หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
IS/โปสเตอร์
34
นางเพียงขอบฟ้า ปัญญาเพ็ชร การวิเคราะห์การอ้างถึงวารสารในบทความวิจัยของอาจารย์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
IM/การบรรยาย
35
นางสาวภัทรภร พื้นพรหม การใช้สถิติการจัดกิจกรรมบน Facebook เพื่อส่งเสริมการใช้ห้องสมุด มสธ.
IS/โปสเตอร์
36
นายภานุวัตร อุทัยบาล จุดจอดรถอัจฉริยะ ( Smart Parking )
IS/โปสเตอร์
37
นางยุภาพร ทองน้อย
นายอาทิตย์ ปทุมชัย
KKU Maker Space ความท้าทายและโอกาสในช่วงวิกฤติโควิด-19 (KKU Maker Space Through COVID-19 : Challenges and Opportunities)
OM/การบรรยาย
38
นางเยาวพร ศานติวิวัฒน์ พลิกวิกฤตโควิด 19 จุดเปลี่ยนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ = Khon Kaen University Library School ‘turn’ formation : Coronavirus Crisis
OM/การบรรยาย
39
นายรักเผ่า เทพปัน
นางสาวพิชญา สาจันทร์
การพัฒนาแอพลิเคชั่นสำรองที่นั่งอ่านหนังสือ ของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
IS/โปสเตอร์
40
นายรักเผ่า เทพปัน
นางสาวปวีณา หมื่นปัญญา
การพัฒนาระบบบริหารจัดการพัสดุสำนักงาน เพื่อสำนักงานไร้กระดาษ (Paperless Office Equipment Management System)
OM/โปสเตอร์
41
นางสาวรัชกร คงเจริญ
นางสาวดวงรัตน์ ดีขั้ว
การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ : บริการสารสนเทศท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในยุค New Normal
IS/โปสเตอร์
42
นางสาวรุ่งนภา แสงระวี
นางสาวปัทมา ปานมีทรัพย์
รูปแบบใหม่ของระบบสมัครสมาชิกเครือข่ายห้องสมุด หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล "ลดขั้นตอน ทราบทันที ลดเวลา/หน้าที่ ได้สิทธินี้รวดเร็ว"
IS/โปสเตอร์
43
นายวันชาติ ภูมี มอดินแดงแห่งความหลัง : จดหมายเหตุมหาวิทยาลัย ในยุคชีวิตวิถีใหม่และการปฏิรูปด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
IM/การบรรยาย
44
นางวิภาดา เพชรพรหม New Semester New Normal วิถีใหม่ที่เปลี่ยนไป กับสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
IS/การบรรยาย
45
นางสาวศศิธร ติณะมาศ การพัฒนาความรู้และทักษะของบรรณารักษ์สำหรับให้บริการสนับสนุนวิจัย : กรณีศึกษาโครงการ Research Buddy ของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
IS/การบรรยาย
46
นางสาวศสิญา แก้วนุ้ย การพัฒนาบริการ KULC Studio ของสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนช่วงสถานการณ์ COVID-19
OM/การบรรยาย
47
นางสาวศิริรัตนา นิลน้อย นวัตกรรมการให้บริการเชิงรุก LIB KPS TUTOR บริการทบทวนบทเรียนก่อนสอบสนับสนุนการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
IS/โปสเตอร์
48
นางสมปอง มิสสิตะ
นางสาวจันทร์เพ็ญ กล่อมใจขาว
การดำเนินงานของหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ระหว่างการระบาดของโควิด-19
IS/การบรรยาย
49
นางสาวสมหมาย เที่ยงในญาติ ความพึงพอใจผู้ใช้ฐานข้อมูลหัวเรื่องภาษาไทย หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
IM/โปสเตอร์
50
นางสายสัมพันธ์ คีรีรัตน์ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของ บุคลากรสานักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
OM/การบรรยาย
51
นางสาวสิริพร ทิวะสิงห์ บรรณารักษสนับสนุนการสอนทางไกลกับการจัดการศึกษาทางไกลสู่การศึกษาตลอดชีวิต
IS/การบรรยาย
52
นางสีรุ้ง พลธานี
สิริพร ทิวะสิงห์
ธีรยุทธ บาลชน
การเรียนรู้ทางลัดอย่างชาญฉลาดกับหนังสือมนุษย์ : แหล่งความรู้ใหม่ในยุค Social Distancing
IS/การบรรยาย
53
นางสาวสุกัญญา อ่อนจันทร์ การพัฒนาสมรรถนะการสืบค้นสารสนเทศแก่บุคลากรวิชาชีพใหม่ของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผ่าน “ระบบ KULC Ambassador”
OM/การบรรยาย
54
นางสาวสุพาภรณ์ ทาจิตต์ การศึกษารูปแบบการพัฒนาทางวิชาชีพของบรรณารักษ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
OM/โปสเตอร์
55
นางสุภัทรา นวชินกุล การประชาสัมพันธ์ถึงกลุ่มผู้รับบริการ ประเภทอาจารย์ และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด้วยระบบ Email Marketing
IS/โปสเตอร์
56
นางสุภารักษ์ เมินกระโทก การฝึกอบรมของห้องสมุดในสถานการณ์ไม่ปกติ: ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
IS/การบรรยาย
57
นางสาวสุรางค์ ศิโรโรตม์สกุล การพัฒนา Website: Evidence-Based Nursing Practice & Research Support Website
IS/การบรรยาย
58
นางเสาวภา เพ็ชรรัตน์ การส่งเสริมการใช้วารสารภาษาต่างประเทศที่จัดซื้อ ด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design thinking)
IS/โปสเตอร์
59
นายอติกานต์ ม่วงเงิน การประยุกต์ใช้เทคนิคแบบลีน (ECRS+IT) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงานระบบตู้รับคืนหนังสืออัตโนมัติ สำนักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
IS/การบรรยาย
60
นายอภิยศ เหรียญวิพัฒน์ การพัฒนาระบบจำแนกและตรวจนับบุคคลอัตโนมัติ ด้วยเทคโนโลยีประมวลผลภาพดิจิตอลของคอมพิวเตอร์ เพื่อตรวจสอบการเข้าใช้งานพื้นที่ให้บริการ ของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามมาตราการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
IS/การบรรยาย
61
นายอภิวัฒน์ แก้วหะวงษ์
นายรัฐธีร์ ปภัสสุรีย์โชติ
การให้บริการห้องสมุดแบบไม่มีบุคลากรประจำ ณ ห้องสมุด : กรณีศึกษาห้องสมุด Chula UltimateX Library
IS/การบรรยาย
62
นางอรกัญญา เมธา การพัฒนาบริการฐานข้อมูล Pharmacy Term Paper คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยกลยุทธ์ Kaizen
IS/การบรรยาย
63
นางอรพรรณ การคนซื่อ
นางสาวธันทิวา ภักดีภัทรากร
การพัฒนาบทเรียนออนไลน์แบบเปิดใน CMU MOOC เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
IS/การบรรยาย
64
นางสาวอัคริมา สุ่มมาตย์ “เลาะ-เล่า-ลุย” 11 ปีแห่งการเรียนรู้ที่ไม่หยุดนิ่ง
OM/การบรรยาย
65
นางสาวอุทุมพร มณีวรรณ์
นายเอกสิทธิ์ ปัญญามี
นางสาวมลฑาทิพย์ ทาษรักษา
การพัฒนาระบบแจ้งเตือนวันกำหนดส่งคืนหนังสืออัตโนมัติผ่านไลน์แอปพลิเคชัน
IS/การบรรยาย
66
นางเอื้ออารีย์ ปานพิมพ์ใหญ่ บันทึกเรื่องเล่า : สมาชิกเครือข่ายจดหมายเหตุ
IS/การบรรยาย

Thank you for Sponsoring

Gold Sponsors

Silver Sponsors

            

PULINET     2021

Social Links