รายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุม

การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 11

The 11th PULINET Online National Conference - PULINET 2021

New Normal for Libraries: Opportunities & Challenges

6-7 มกราคม 2564

ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล หน่วยงาน
1
นางสาวทิวา อุ่นแก้ว สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
2
นางสาวทิตยา จันทร์สุข สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ
3
นางสาริณี สะกานดา กองส่งเสริมวิชาการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
4
นางซารีนา มะเจ๊ะหะ กองส่งเสริมวิชาการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
5
นางอ้อมใจ วงษ์มณฑา สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
6
นางสาวสุรางค์ ศิโรโรตม์สกุล ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
7
นางสาวยุพิน ยังสวัสดิ์ ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
8
นางสาวเรณุกา สันธิ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9
นางสาวนิภาพร เดชะ มหาวิทยาลัยมหิดล
10
นางสาวนิติยา ศรีวรเดชไพศาล สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
11
นางสาวอัคริมา สุ่มมาตย์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
12
นางเยาวพร ศานติวิวัฒน์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
13
นางสาวกฤติกา สุนทร สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
14
นางรุ่งเรือง สิทธิจันทร์ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
15
นางสาววิภาดา ดวงคิด ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
16
นางสาวพิชญา สาจันทร์ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
17
นางดาวนภา สุยะนนท์ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
18
นางสาวตรีสลา ฟูแว่น ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
19
นางจิณณ์ณณัช ใจหลัก ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
20
นายรักเผ่า เทพปัน ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
21
นางจันทร์จิรา ไชยศักดิ์ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
22
นางสาวเสาวณี กันทา ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
23
นางสาวณชญาดา แต้มรู้ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
24
นางสาวสายรุ้ง สุตะวงค์ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
25
นางสาวรสกร แก้วจินดา ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
26
นางสาวเบญจวรรณ บุญพัวพันธ์ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
27
นางสาวไผททิพย์ ทับทอง ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
28
นายรัชชานนท์ รัตนะ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
29
นางสาววรินทร์ลดา ปวงคำ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
30
นางสายกัญญา แสนโคตร ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
31
นางสาวกัญญภัสสร์ ไชยน้อย ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
32
นางสาวจุฑารัตน์ มาลาวิลาศ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
33
นางสาวภัทรวรรณ สิขิวัฒน์ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
34
นางสาวอุทิศ ถาวรรัตน์ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
35
นางสาวแสงเดือน คำมีสว่าง ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
36
นางสาวปวีณา หมื่นปัญญา ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
37
นายรุ่ง ผู้ค้าขาย ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
38
นายดนัทธ์ ไชยสิทธิ์ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
39
นายเอกชัย เร่งดารา ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
40
นางสาวรุจิรดา ชุ่มแก้ว ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
41
นางสาวอมรรัตน์ นุกูล ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
42
นางเอื้ออารีย์ ปานพิมพ์ใหญ่ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
43
นางสาวนันทนิจ ศรีหานารถ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
44
นางผกานุช เหล่าพิเดช สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
45
นางกาญจนา น้อยฤทธิ์ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
46
นายสุทธิพงษ์ พายุบุตร สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
47
นางพรรษชล แข็งขัน ศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อุดรธานี
48
นายก้องธนัสถ์ โชคเจริญพศุตม์ ศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อุดรธานี
49
นางยุภาพร ทองน้อย สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
50
นางสาวสุริษา วุฒิอิ่น มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
51
นายนภสินธุ์ งามการ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
52
นางสาวสุภาภรณ์​ ใจสุข สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ​ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
53
นางสาวกฤษณา อยู่พวง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
54
นางสาวสมใจ อินทรวารี สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
55
นายพีรพล แก้วอำไพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
56
นางสาววีรวรรณ ศรีสวัสดิ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
57
นางสาวสุภาพร วงษา สปีคแมน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
58
นางสาวรัชนก ทองขาวขำ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
59
นางศศิวิมล มีฤทธิ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
60
นางสาวปุญญิศา รัตนาฤทธิ์นนท์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
61
นางสาววรรณภา โต๊ะมีเลาะ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
62
นางสาวพัชรินทร์ กลั่นประสม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
63
นาฐิตา ธุวการย์มีกิจ คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
64
นางสาวกนกวรรณ แสนสุข ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
65
นายนรภัทร จินาห้อง มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
66
นางสาวอริสรา สงเคราะห์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
67
นางสาวโสมรัศมิ์ พิบูลย์มณี หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล
68
นายแดน บุญประเทือง มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
69
นางกิติมา คำวิจารณ์ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.นครนายก
70
นางสาวรุ่งฤดี ภูชมศรี สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
71
นางสาวเพ็ชรดา เพ็ชรรัตน์ ศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เพชรบุรี
72
นางสาวณัฐธยาน์ ลอยสมบัติ ศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เพชรบุรี
73
นางสาวสุพิน อุดมผล สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
74
นางสาวกุลฤดี โชติรัตน์ หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล
75
นายอำนาจ สุคนเขตร์ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
76
นางวิชญาพร เฟื่องฟูขจร สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
77
น่งสาวลาตีปะ แวเล๊าพ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม
78
นางสาวลาตีปะ แวเล๊าะ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
79
นางสาวกันยา สุภาพันธ์ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครสวรรค์
80
นายกฤษฎา กาดนอก สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
81
นางวิภาดา เพชรพรหม สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
82
นายสมศักดิ์ รัตนน้อย สำนักวิทยบริการ มอ.ปัตตานี
83
นางสาวเมธยา เสามะลี สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
84
นายวิษณุ เพชรประวัติ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
85
นางสาวเสาวรส อนุรักษ์โชคชัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง
86
นางกิรณาภัค สระทองพูน ศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ลำปาง
87
นางสาวลัดดาวัลย์ ลี้ละไกรวรรณ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
88
นางสาวศิริรัตนา นิลน้อย สำนักหอสมุด กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
89
นายมาโนช ผาทำ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
90
นางสาวเอมิกา โซ๊ะวิเศษ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
91
นางสาวศิณี พงศ์วุฒิศักดิ์ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
92
นางสาวสุชาวดี อินทอง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
93
นางสาวมะลิวัลย์ สินน้อย สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
94
นางสาวธัญญาดา ดวงมณี หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล
95
นางดวงใจ กาญจนศิลป์ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
96
นางศิริรัชนี ธีระประเสริฐสกุล ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
97
นางคนึงนิตย์ หีบแก้ว ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
98
นางสาวพุทธชาติ เรืองศิริ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
99
นางสาวจันทร์เพ็ญ จุ้ยจงรักษ์ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
100
นางสาวยุพาพร ประกอบกิจ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
101
นางสาวฐิตารีย์ เนียมสร้อย ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
102
นางสาวพรรณิภา อู่ผลเจริญ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
103
นางสาวพรสุรีย์ บุตรวิชา ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
104
นายเนตรพรมมินทร์ พุทธา สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม
105
นายอนวัช กาทอง สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
106
นายพนม จรูญแสง สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
107
นายกิตติกร เขื่อนแก้ว ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
108
นายฉัตรชัย อุ่นบ่อแฮ้ว ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
109
นายวุฒิไกร โยวัง ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
110
นางสาววิไลลักษณ์ อินมีศรี ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
111
นางสาวพัฑรา พนมมิตร สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
112
นางสาวณัฐทพัสส์ อินทร์ศวน สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
113
นางอภิรสิกาณ์ เวชพร สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
114
นางสาวจามจุรี จิโนสวัสดิ์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
115
นางอรุษยา หล้าวงศ์ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
116
นางจีรกาญจน์ เต็มพรสิน สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
117
นายฉริยะ อัควรรณ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
118
นายวงศ์นรินทร์ สุขวิชัย สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
119
นายไชยวัฒน์ วงค์สุวรรณ์ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
120
นางสาวชิดชนก เจริญสุข สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
121
นางสาวระวีวรรณ บุญรอด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
122
นางฐิตาภรณ์ นามศิริ สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
123
นายภาณุวัฒน์ เพียรภายลุน สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
124
นายอนุชิต สินทรัพย์ มรภ.อุบลราชธานี
125
นางสาวเบญจรัตน์ ศุภอุดมฤกษ์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
126
นางเยาวภา เขื่อนคำ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
127
นางสาวอรวรรณ สุรักษ์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
128
นางสาวเพชรประกายแก้ว ดวงหฤทัยทิพย์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
129
นางสาวศศิธร ติณะมาศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
130
นางสาวทิพานัน พงษ์สุวรรณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
131
นายสิทธิชัย วิมาลา สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
132
นางสาวธิดารัตน์ จงใจเี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
133
นายจักรี รังคะวัต ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
134
นางสาวราตรี เรืองรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
135
นางสาวจุฬาลักษณ์ บำรุงธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์
136
นางสาวธันยกานต์ สินปรุ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
137
นางกัตตกมล พิศแลงาม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
138
นางสาวชุษณา นราจันทร์ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
139
นางปุชนีย์ อินทะนา สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
140
นางนุชทิรา ชำนิพงษ์ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
141
นางขวัญแก้ว เทพวิชิต ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
142
นางสาวประไพพิศ บูรณะธารารัตน์ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
143
นายจิรัฏฐ์ ปิ่นสุวรรณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
144
นางสาวธนาภรณ์ วัฒนะประกรณ์กุล สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
145
นางสาวน้ำลิน เทียมแก้ว สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
146
นางสายสุดา เฟื่องจันทร์ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
147
นางสาวจิตตา ขุนโยธี ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
148
นางสาวนงลักษณ์ จันตา ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
149
นางสาวศิริวรรณ ชุมกลาง ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
150
นายสุรัตน์ มีศิลป์ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
151
นายบวรนันท์ บุญสาย ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
152
นางสุริยา นิชาญ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ​ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
153
นางสาวสุดารัตน์ นวลแย้ม โรงเรียนวัดราชาธิวาส
154
นางสาวฌานิกา สัจวิโรจน์ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์
155
นางสาวกรรณิกา สีหาโคตร สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
156
นายชำนาญ อินทสโร สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
157
นายสุชาติ เขียวสอาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
158
นางสาวกาญจนาถ เสาวกุล วิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล
159
นางสาวสุวิชา ศรีวิชัย สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
160
นายไพสน พระก่ำ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
161
นายนุชา มณีโชติ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
162
นางสาวชนิดาภา ฟูไชย สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
163
นางสาวศิริงาม แผลงชีพ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
164
นางสาวฐิติชญาณ์ ก๋าคำ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
165
นายณรงณ์ ณรงค์ชัยปัญญา สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
166
นางสาวขวัญนภา ปานสวัสดิ์ สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
167
นายอาวุธ โสเพ็ง มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
168
นางสาวพรชิตา อุปถัมภ์ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
169
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายฝน บูชา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
170
นางนพรัตน์ พิเภก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
171
นางสาวจอมใจ เพชรกล้า สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
172
นางสาวรัตนา โพธิ์โต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
173
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฏฐิรา ศุขไพบูลย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
174
นางรัชนี เทพพูลผล สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
175
นางสาวสุภาวดี มโนรัตน์สกุล สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
176
นางสาวประทุมรัตน์ รัตน์น้อย สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
177
นางสาวจันทิมา จริยวัตกุล มอ.ปัตตานี
178
นางสาวถกลรัตน์ ทองได้หนู สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
179
นางพนิตา แวดือรามัน สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
180
นางสอปิยะ บุญตามช่วย สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181
นางแน่งน้อย ดวงสุริยา สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
182
น.ส.รักชนก ผ่องอำไพ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
183
นางสาวนูรียะห์ ดาแซ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
184
นางกมลทิพย์ หลงหา สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
185
นางสาวนริศรา เฮมเบีย สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
186
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สังวาลย์ ตุกพิมาย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
187
นางกรองแก้ว ขุนพิทักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
188
นางสาวณัฏฐ์พัชร์ วรรณวิโร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
189
นางกัญญา นวลเจริญ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
190
นายปราณีต วรรณพงค์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
191
นางพัชรี นพจนสุภาพ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
192
นางสาวศลิษา เลี่ยมสุวรรณ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
193
นางสาวพรทิพย์ อาจวิชัย สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
194
นางสาวขวัญตระกูล กลิ่นสุคนธ์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
195
นายทศพล จันทร์พวง สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
196
นางสาวรัชวรรณ นัดสันเทียะ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
197
นางสาวอลิษา มหาเพชรไพบูลย์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
198
นางสาวอารีรัตน์ ไชยวงศ์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
199
นางชมพูนุช สราวุเดชา สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
200
นางสดศรี กันทะอินทร์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
201
นางสาวกิ่งกาญจน์ สิงห์กวาง สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
202
นางสาวสมร ไพรศรี สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
203
นายนิมิต บุญมานะ สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [หอสมุดกลาง]
204
นางระเบียบ แสงจันทร์ สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
205
นางสุภารักษ์ เมินกระโทก ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
206
นางสาวกชพรรณ นุ่นสังข์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์
207
นางสาวอมรรัตน์ แซ่กวั่ง มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์
208
นางสาวสุมาลย์ เชื้อสระคู สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
209
นายณัฐพล ชมชวน สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
210
นางสาวอมรรัตน์ ศรีสุรภานนท์ สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
211
นางวารุณี เอกพันธ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
212
นางสาวจิตราภรณ์ ชัยมณี สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
213
นางทิพวรรณ สุขรวย สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
214
นางกุลวดี สาระพร สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
215
นางสาวนิสาชล กาญจนพิชิต สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
216
นางฐิติรัชทน์ ปักกะทานัง สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
217
นางสาวสุกัญญา อิ่นแก้ว สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
218
นางสาวอุทุมพร มณีวรรณ์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
219
นายณัฐพงษ์ มังกร สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
220
นายเอกสิทธิ์ ปัญญามี สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
221
นายอภิวัฒน์ แก้วหะวงษ์ สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
222
นางสาวมลฑาทิพย์ ทาษรักษา สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
223
นายรัฐธีร์ ปภัสสุรีย์โชติ สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาฯ
224
นางศิริลักษณ์ สุตันไชยนนท์ สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
225
นางธญา ตันติวราภา สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
226
นางสาวณิชา ทองธราดล สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
227
นางสาวอลิสา มะโอลี สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
228
นายวสันต์ สุขสุทธิ สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
229
นายประภัย สุขอิน สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
230
นางเพียงขอบฟ้า ปัญญาเพ็ชร สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
231
นางสาววรรธนันทพร วิลัยรักษ์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
232
นางสาวกิตติยา ขุมทอง สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)
233
นายศตพล เกิดอยู่ หอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
234
นางสาวเจนจิรา อาบสีนาค หอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
235
นางสาวกวินทรา จูฑะพันธุ์ หอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
236
นางสาวชลนรี กล่อมใจ หอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
237
นางปทุมทิพย์ ลิ้มพงศานุรักษ์ หอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
238
นางสาวอาริยา วงศ์สุวรรณ หอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
239
นางสาวนุสรา อุมา หอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
240
นางแสงเดือน ตันตราวงศ์ หอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
241
นางสาวปิยะธิดา พุทธจรรยา หอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
242
นางพรทิพย์ ถนอมกุลบุตร สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
243
นางจิดาภา ศิริตระกูล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
244
นางสาวสุกัญญา จีราระรื่นศักดิ์ หอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
245
ดร.กนกกร กมลเพ็ชร สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
246
นางยุวดี เพชระ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
247
นางสาวศสิญา แก้วนุ้ย สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
248
นางสาวสันศิตา ชูเชิด สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
249
นายธีรยุทธ บาลชน สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
250
นางเสาวภา เพ็ชรรัตน์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ
251
นางสาวผจงรักษ์ ซำเจริญ หอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
252
นางสาวรตยา พนมวัน ณ อยุธยา หอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
253
นางสาวชนินร์พร สุโชควีระวงศ์ หอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
254
นางสาวกนิษฐา ดอนสกุล หอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
255
นางสาวอโรชา เหล่ารักวงศ์ หอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
256
นายชัยสิทธิ์ อังคะปัญญาเดช หอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
257
นางสาววนิดา วารีเศวตสุวรรณ หอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
258
นางสาวนัชฐภรณ์ อ่อนแก้ว หอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
259
นางสาวจิดาภา คงอ่ำ หอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
260
นสวราภรณ์ สุดใจดี หอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
261
นางสาวกรวรรณ ดีวาจา หอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
262
นางสาวพิมพ์พาขวัญ ธนนพฤทธิ์ หอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
263
นางสาวเกษอุศมา ระนา หอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
264
นางสาวจิรนันท์ ค่ายชัยภูมิ สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
265
นางสาวกัญธนัช กัญธัญญ์ธาดา สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
266
นางสาวพิมพ์ชนก สิริพงศ์ทักษิณ หอสมุด มธ.
267
นางสาวยุคลธร เหล่านพกุล หอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
268
MissPornpimol Changmai หอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
269
นางสาวแพรววนิต ประสิทธิ์เวโรจน์ หอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
270
นายคชาธร ขาวเรือง หอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
271
นายพิษณุ ใจกล้า หอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
272
นายฐิติพงศ์ ลิ้มพงศานุรักษ์ หอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
273
นางสาววรวรรณ วันดี หอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
274
นางสาวนฤมล คำสม หอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
275
นายอุกฤษฏ์ มนูจันทรัถ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
276
นางสุภัทรา นวชินกุล สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
277
นางสาวจิราพร วงษ์ภา หอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
278
นางเกษมาพร ตัญบุญยกิจ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
279
นางสาวชนิสา หฤทัยถาวร หอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
280
นางสาวรจนา หมาดหล้า ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
281
นางสาวอาภรณ์ ไชยสุวรรณ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
282
นางสาวขนิษฐา จิตรหลัง ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
283
นางกนกวัลย์ ไกรนุกูล ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
284
นางสาวจริยา รัตนพันธุ์ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
285
นางสาวบุญ​เพ็ญ​ ชูทอง ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
286
นายธรรมรัตน์ ผันผาย หอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
287
นางสาวแพรวนภา ศรีวรรณตัน สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
288
นางสาวพรพิศ เดชาวัฒน์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
289
นางฉัตรวรุณ สุดใจประภารัตน์ สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
290
นางสาวณปภัช โอมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
291
นางสาวสุกัญญา อ่อนจันทร์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
292
นางสาวชลิรสา อุณรุท สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
293
นายกิตติศักดิ์ แก้วเนียม สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
294
นางสาวปวีณ์ธิดา เนตรหาญ สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
295
นางสาวภัทรภร พื้นพรหม สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
296
นางสาวโสฬส จันพะโยม สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
297
นางสาวดวงฤทัย ณ ทุ่งฝาย สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
298
นางสาววรรณภรณ์ อนุอัน สำนักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
299
นางสาวจุฑามาศ คงดี มหาวิทยาลัยชินวัตร
300
นายกริชเดช นามวงษา มหาวิทยาลัยชินวัตร
301
นางสาวเนาวลักษณ์ แสงสนิท สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ
302
นางสาวขวัญชนก วิริยกุลโอภาศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ
303
นายเดชศักดิ์ ศานติวิวัฒน์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
304
นางพัชรินทร์ ด่านกลาง ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
305
นายชัยสิทธิ์ เปล่งวุฒิไกร ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
306
นางเนาวรัตน์ มหาโคตร ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
307
น.ส.ณัชชา บวรพานิชย์ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
308
นางสาววิไลรัตน์ คเชนทร์ชาติ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
309
นายบดินทร์ ยางราชย์ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
310
นางธารนที กรมโพธิ์ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
311
นายวิทวัฒน์ วะสุรี ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
312
นายพันธ์วิรา ปริญญาศรีเศวต ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
313
นางสาวสุนิษา ขันนุ้ย สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ
314
นางสาวธมลวรรณ ขุนไพชิต สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ
315
นางสันถัต สารักษ์ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
316
นางละอองดาว เหล่าแก้ว สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ
317
นายสุภกิติ มุสิราช หอสมุดแห่งชาติ
318
นางสาวอุมาภรณ์ ธนูศร สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ
319
นางกัณฐ์ธนาศิลป์ ธนูศร สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ
320
นางสาวพรรณทิพย์ ปานงาม สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ
321
ดร.สมบูรณ์ ฟูเต็มวงศ์ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
322
นางสาววันเพ็ญ ตันจันทร์กูล ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
323
นายวิชญนนท์ มณีชาติ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
324
นางณัฐดานันท์ ยอดเมืองชัย ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
325
นายเปรมยุพล ปุริมไพบูลย์ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
326
นายปิยะราช สุขภิญโญ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
327
นางจุไรเรือง เมืองมา ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
328
นางสาวภคมณ ยะยศ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
329
นางสาวนิชาภา ปุณณ์ปวีณ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
330
นางสาววิไล จันทร์แก้ว ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
331
นางสาวอรดี นามบุตร ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
332
นายปัณณธร วุฒิปริยาธร ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
333
นางสาววาณิชยา ตาชม ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
334
นางสุพร ทิพย์จักร์ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
335
นางสาวฉวีวรรณ บุญธรรม ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
336
นางสาวสุดา ใจแก้ว ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
337
นายปรเมศวร์ ปัญญา ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
338
นายชัชวาลย์ หวังระบอบ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
339
นางสาวดรุณวรรณ วังศรี ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
340
นางสาวจรัญญา ศุภวิฑิตพัฒนา สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
341
นายเฉลิมเกียรติ ดีสม สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
342
นางสาวนิลุบล โรจน์สัตตรัตน์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
343
นางศรินญา สังข์ศิริ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ
344
นายบุญฤทธิ์ คงลำพูน สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ
345
นางสิริกร งามสำเร็จ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
346
นางสาวเกษร จันทร สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
347
นางสาวจิดานันท์ ทัศนานุสิทธิ์ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
348
นางสาวซาริฮา หมะหมีน วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
349
นายซำซูเด็ง มามุ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
350
นางสาวรัชฎาภรณ์ มูลมาก ม.ราชภัฏเชียงใหม่
351
นางประนอม นามษร สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
352
นางสาวสุภาวัลย์ วิจิตร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
353
นางสาววันเพ็ญ จันทร์แจ่ม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
354
นางสาวอุไร การวิจิตร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
355
นางสาวจันทร์เพ็ญ ครองบุญ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
356
นางสาวปราณี ปุตสะ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
357
นางสุณี ไชยวงษ์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
358
นางสาวสุภาภรณ์ ทนสันเทียะ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
359
นางสาวภชิสา กุลกาญจนาภิบาล สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
360
นางสาวมัลลิกา กาญจนากร ห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
361
นางจิตติมา ดำชู สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ
362
นางสาวพรทิพย์ เอื้ออภัยกุล สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
363
นางฐิติมา เธียรอนันตกุล หอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
364
นางดวงแข แสวงสุข มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
365
นางสาวบุณยนุช ดิษกุล หอบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
366
นางสาวสุดธิดา เสี้ยมสอน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
367
นางสาวสถิตาภรณ์ จันทรครา สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
368
นางสาวทัศน์สุทินา อารมณ์ฤทธิคุณ สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
369
นางสาวลัญฉ์พิชา พิมพา สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
370
นางสาวพิสชา เชาวน์วุฒิกุล สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
371
นางสุดา พันธุสะ สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
372
นางสาวไกรศรี ไกรฤกษ์ สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
373
นายอัษฎายุธ อุบลกาญจน์ สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
374
นางสาวรตานา ยามาเจริญ สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
375
นางสาวกาญจนา เทพน้อย สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
376
นางสาว่Junngam Chootrakul สำนักงานวิทยทรัพยกร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
377
นางสาวนุชรัตน์ คงสวี สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
378
นางเบ็ญจนา ทองนุ้ย สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
379
นางสาวประไพ จันทร์อินทร์ สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
380
นางสาวอุษณา ไกรเลิศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
381
นางสาวจันทรนาพร เนื้ออ่อน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
382
นายณวัฒน์ เนียมแสง ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
383
นางสาวสุภัทรา แก้วพลงาม สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ
384
นางธัญชนก อิงวิยะ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ
385
นายบัณฑิตสกุล ชั้นขวัญ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
386
นางสาวผกาทิพย์ ชูชาติ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ
387
นายเนตร โพธิ์เขียว มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระ
388
นางกมลศรี ฤกษ์สมุทร สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
389
นายพิชัย ชาฎา สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
390
นางภนิตา พรหมนิตย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
391
นางชโรชีนีย์ ชัยมินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเขียงใหม่
392
นายผจญ คงสบาย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
393
Dr.Kelwalin Dhanasarnsombut Elsevier BV
394
นางมุกดา ชุมทอง สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
395
นางสาวกัลย์ธีรา ทาเขียว สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
396
นายอเสกข์ เพ็ชรเฟื่อง สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
397
MISSAnchalee Tumthong สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
398
นางมัณฑนา เจริญแพทย์ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
399
นางภาวณา เขมะรัตน์ สำนักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
400
นางสาวศุภนิจ ศรีรักษ์ สำนักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
401
นางสาวมาธูร ศาสตรวาทิต สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
402
นางกิตติพร ศรีเพ็ชร ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
403
นางนิตยา ทองปะนะ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
404
นางสาวนัสราห์ จำปากลาย ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
405
นางสาวพัชรินทร์ ภาวิกานนท์ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
406
นางสาวรุ่งนภา แสงระวี หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล
407
นางสาวปัทมา ปานมีทรัพย์ หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล
408
นางสาวกาญจน์หทัย ศรีบุญเรือง สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
409
นางสาววราภรณ์ ยงบรรทม สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
410
นางสาวนภัสกร โชติธนานันท์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
411
นางสาวดวงรัตน์ ดีขั้ว สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
412
Mrs.Kawisara Reuantongbai สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
413
นางสาวศิริน โรจนสโรช สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
414
นางสาวรัชกร คงเจริญ สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
415
นางสาวขวัญเนตร ปุญญถาวร สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
416
นางสาวสายหยุด บุญรอด สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
417
นางสาวสมสิริ เบญจวรานนท์ สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
418
นางสาวจิรนาถ ิอนันตชัย สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
419
นางสาวเทพรัตน์ หาญวารี สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
420
นางสาวอมรรัตน์ นวนสำเนียง สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
421
นางสาวนิสาศิลป์ ตรัยชิรอาภรณ์ สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
422
นายสมพงษ์ ปภาวีระวงศ์ สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
423
นางสาวศิริพร เกิดทรัพย์ สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
424
นายประทีป พงษ์สวัสดิ์ สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
425
นายจิรยุทธ พุกาธร สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
426
นางสาวณัฐพร จุ้ยเดช สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
427
นางสาวรัตนาภรณ์ แดนนา สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
428
นางสาวเพ็ญพรรณ จารุสาร สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
429
นางสาวอุไรวรรณ ใจหาญ สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
430
นางสาวภัทรศยา สนองผัน สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
431
นางสาวสุพาภรณ์ ทาจิตต์ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
432
นางสาวเครือทิพย์ เจียรณัย สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
433
นางสาวบุสบง วงค์แก้ว สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
434
นายรณชัย ไวยจินดา สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
435
นายธีรกานต์ งามลักษณ์ สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
436
นางสาวยวิญฐากรณ์ ทองแขก สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
437
นางสาวกัญญารัตน์ บริกุล สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
438
นางสาวอริชา เนตรวงศ์ สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
439
นายณัฐสิทธิ์ สาระรุกข์ สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
440
นายณภัทร ทองธรรมชาติ สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
441
นายฐกฤต วันเพ็ญ สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
442
นางสุธัญณิช หุ่นหลา สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
443
นายสหรัฐ เวชโช สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
444
นางสาวนวรัตน์ เขียวแก้ว สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
445
นายสุขุม ทองแสง สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
446
นางจุฑารัตน์ ปานผดุง สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
447
นายโยธิน ครุธพันธ์ สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
448
นายณัฐพล โหตระกิตย์ สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
449
นางสาววรปภา เทศประสิทธิ์ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม
450
นางณัฐธยาน์ ถิ่นพันธุ์ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
451
นางสาวนุสรา โต๊ะเซะ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
452
นางสาวนิสากร อัครสุวรรณกุล สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
453
นางสาวอรอนงค์ พึงจิตต์ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
454
นางกัลยาณี ศุภดิษฐ์ สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
455
นางสาวศิริรัตน์ เมืองแมน สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
456
นางสาวนุสรา แดงสุข สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
457
นางสาวชลลดา หงษ์งาม สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
458
นายสมชาย บุญปัญญา สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
459
นางสาวพิมพรรณ ชื่นสุวรรณ สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
460
นายอาเขต แก้วสว่าง สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
461
นายสมเกียรติ กลมกลิ้ง ห้องสมุด ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสงขลา
462
นายธวัชชัย ประดู่ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
463
นางสาวกฤษณา เสตพงศ์ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
464
นางสมปอง มิสสิตะ หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
465
นางสาวจริณญา ลิ่มมั่น หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
466
นางสาวจันทร์เพ็ญ กล่อมใจขาว หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
467
นางสาวสิริรัตน์ ไกรกลิ่น สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
468
นางสุนิสา พรหมมณี สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
469
นางสาวกัญญาณี แก้วพิกุล สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
470
นางสาวสิริพร ทิวะสิงห์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
471
นางอัจฉราภรณ์ กวมทรัพย์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ
472
นายนิการียา นิแวอาบัส สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ
473
นางสาวขนิษฐา จูมลี สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
474
นางสาวเนตรนภา สมบัติ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ
475
นางจิตติมา หนูช่วย สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ
476
นางเบญจวรรณ เทพยา สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ
477
นางปิติมา แก้วเขียว สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ
478
นางสาวคารีน่า แหอุ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ
479
นางถวิล เปียคง สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ
480
นายทศพร คงสุจริต สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ
481
นางสาวอรทัย ทองอินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
482
นางสาวมะลิวัลย์ แผ่นทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
483
นางสาวนิภารัตน์ จิรานุกรม สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ
484
นางณาตยา นุ่นเกลี้ยง สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ
485
นางจิราภรณ์ ทองศรีนุ่น สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ
486
นางสาวเพียงกมล บุตรแก้ว สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
487
นายสุริยา อภิวันทนากร สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ
488
นางสาวปิยะนุช มากรอด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ
489
นายวินิจ แก้วคีรีวรรณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ
490
นางวรนุช ศรีพลัง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
491
นายบุณพจน์​ บุญไพโรจน์ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
492
นางสาวจุรีพร ศรีธัญรัตน์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
493
นายดนัย ทองเต็ม สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ
494
นางสุพิริยา ผลนาค สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ
495
นายวิวรรธน์ จิตคงสง สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ
496
นางธิดารัตน์ ใบสูงเนิน สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
497
นางสาวขนิษฐา ทุมมากรณ์ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
498
นายสุวัฒน์ เกิดมณี ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
499
นางชื่นณัสฐา เสนาะโสตร์ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
500
นางสาวจำเรียง จงเกาะกลาง สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
501
นางสาวพนารัตน์ สร้อยศรีเมือง สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
502
นางสาวเอื้อมเดือน อัตพันธ์ โรงพยาบาล
503
นางสาววิภา จารีวงศ์ไพบูลย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
504
นางสาวอรุณรัตน์ วงค์ฉายา สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
505
น.ส.ธนิกา ดอกดวง สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
506
นางสาวนาถอนงค์ ศรีจินดา หอสมุดศิริราช
507
นางสาวสมฤดี พิณทอง สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
508
นางรุ้งลาวัลย์ ลิ่วชวโรจน์ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
509
นางสาวปภาดา ธรรมจันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
510
นางสาววรรณาภรณ์ เทียรท้าว สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
511
นายสมพร ช่วยอารีย์ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
512
นางสาวอมรพรรณ พัทโร สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
513
นางสาวซูซัน หะยีแวดาโอ๊ะ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
514
นางสาวมนทิรา อินทร์แก้ว สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
515
ว่าที่ร้อยโทนพดล ชัยศิริ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ
516
นายสมภพ หนูอ้น สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
517
นางนงค์ลักษณ์ เที่ยงธรรม สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
518
นางสาวชมภูนุช สุนทรนนท์ สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
519
นายวินัย มะหะหมัด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
520
นางทรรศนีย์ อินทร์ล้ำ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
521
นายณัฐวุฒิ นันทปรีชา สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
522
นางสาวกนกวรรณ บัวงาม หอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
523
นางสาวประภาพร มณฑาทิพย์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
524
นางสุดาวดี ชัยเดชทยากุล สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
525
นางสาวขวัญชนก สถาพรพิบูลย์ หอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
526
นางสาวพัชรี นารีดอกไม้ หอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
527
นางวิริยา กิ้มปาน หอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
528
นางสาวสุปรียา สุคนธจิตต์ หอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
529
นางสาวรติ ผนิศวรนันท์ หอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
530
นางสาววิภา บุญแดง หอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
531
นางสุกัญญา ปัญญาอิ่นแก้ว หอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
532
นางสาวอิสริ์ยา หมีเงิน หอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
533
นางสมถวิล สว่างวงศ์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
534
นางประภาศรี มธุลาภรังสรรค์ หอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
535
นางสาวณัฐชา ซิ้มสวัสดิ์ หอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
536
นางสาวกีรติ ศิริลักษณ์ หอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
537
นายธีระวัฒน์ นิลละออ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
538
นางสร้อยทิพย์ สุกุล EIFL-Thailand
539
รศ.ดร.ภญ.รัตติมา จีนาพงษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
540
นายกนก สุขมณี สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
541
นางละออ ข้อยุ่น สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
542
นางจุไรรัตน์ ประสารทอง สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
543
นางสาวพรนภา ตั้งนิติพงศ์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
544
นางสาวจุไรวรรณ ประสิทธิสุข สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
545
นางสาววราภรณ์ พนมศิริ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
546
นางสาวณัฐอร เลี้ยวประเสริฐ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
547
นางยุพา ดวงพิมพ์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
548
นางสาวกุลณสร อ้วนไตร สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
549
นางมุกดา ดวงพิมพ์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
550
นางเพ็ญสุภา แก้วพิทยาภรณ์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
551
อาจารย์ ดร.ณัฏฐญา เผือกผ่อง ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
552
นางเกษวรา อินทรฉิม สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
553
นางสาวณัฐณิชาช์ นามเมือง สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
554
นายเสรี คำเปลี่ยน สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
555
น.ส.โชติกา วีระพงษ์ หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล
556
นางสาวฐิติรัตน์ ตันติวัฒน์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
557
รศ.ดร.พยุง มีสัจ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
558
นางเพ็ญแข ประจงใจ สำนักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
559
นางวาวณัฐนพิน ฉุนพ่วง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
560
นางสาวอรจิรา ทองเกลี้ยง สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
561
นายพงษ์พันธ์ พิณโท สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ
562
ผศอภิรดา ธาดาเดช สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
563
นางสุกัญญา ศุทธิวรรณรักษ์ สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
564
นายชัยวัฒน์ น่าชม สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
565
นางสาวกัณฐิกา เดชแสง สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
566
นางสาวพชรพร ตาสว่าง สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม
567
นางสาวภิญญาพัชญ์ ญานะคำ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
568
นายสมศักดิ์ คูหาสวรรค์เวช สำนักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
569
Mrs.Larpalak-por. Thongthammachart สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
570
นางสาวไพลิน จิตเจริญสมุทร สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
571
ว่าที่ร้อยตรีภัทธ เอมวัฒน์์ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
572
นางสาวรสรินทร์ เทพยศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
573
นางวิทวาพร ชนะแก้วสมบูรณ์ สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
574
นางสาวกนกพรรณ ทองรัศมี สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
575
นางสาวธันย์ณิชา ธนินจิรโชติพัชร สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
576
นางจิระวัฒน์ พิสุทธิ์พิทยากุล สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
577
นางฤชากร สุขพันธุ์ สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
578
นางสาวศุลีพร ช่วยชูวงศ์ สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
579
นายกิตตินันท์ ธิติมาพงศ์ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
580
นางสาววิชยา วรรณสิทธิ์ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
581
นางสาวกัลยา ปริยะ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
582
นางมารีย๊ะ ปุเต๊ะ กองส่งเสริมวิชาการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
583
นายธนะพันธุ์ การคนซื่อ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
584
นายภาคภูมิ สืบนุการณ์ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
585
นางสาวหทัยกานต์ วงศ์สวัสดิ์ NIDA
586
นางสาวนวรัตน์ โพธิ์เขียว สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
587
นางประวีณ ถาวรจิตร สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
588
นางธนิญา ธรรมกิจ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
589
นางสาวนูรียะห์ สาเมาะ กองส่งเสริมวิชาการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
590
นางอริศรา สิงห์ปัน สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
591
นางศศิกัญญา ทองรักษ์ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
592
นายกันตพัฒน์ ในเกษตรธนพัฒน์ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
593
นสธิดารัตน์ แซ่หยี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
594
นางสาวอัมพร ขาวบาง สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
595
นางวนิดา ศรีทองคำ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
596
นายวิศาล มหาสิทธิวัฒน์ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
597
นายปวเรศ นวลแก้ว สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
598
นางสาวกมลชนก มาแสงตา สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
599
นางสาวอังศุรัตน์ ระยา สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
600
นางสาวดาราวรรณ รักเพื่อน สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
601
นางสาวรติยา วีระคำ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
602
นางสาวรติกร พุทไธสง สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
603
นางหทัยรัตน์ ธีรกุล สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
604
นางสาวน้ำใจ จุลพุ์ปสาสน์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
605
นางสาววษุนี วรรณลือชา โรงเรียนบ้านเจ้าเณร
606
นางสาวจรินทร์ญา ถาวรนิตยกุล สำนักหอสมุด กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
607
นางสาวอุฬาริน เฉยศิริ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
608
นางสาววิไลลักษณ์ ดวงบุปผา หอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
609
นายสุริยันต์ พิมมุข สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
610
นางประชุมพร ไทยแท้ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
611
นายกันตพงศ์ พุ่มอยู่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
612
นายณรงค์ สุบงกช ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
613
MissSomjai Hoknu สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
614
MS.Pimnapa Amaritworachai สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
615
นางสาวยุภาภรณ์ ไชยสงค์ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
616
นางวงเดือน เจริญ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
617
นางปริญญา บุญ​ศรัทธา​ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
618
missduangporn aranypongpaisal สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
619
นางสาวจุฑามาศ บัวเงา สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
620
นางสาวชัชชภา ประทุมศรีขจร สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
621
นายทวี มานะธำรง หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล
622
นางดาวรัตน์ แท่นรัตน์ สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยรังสิต
623
นายสมภพ แสนสมบูรณ์สุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
624
น.ส.สุภวรรณ กุลธีระนันท์ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
625
นางสาวชุติมาส บุญหนุน สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
626
นางสาวปิยะธิดา ปรางค์โคกกรวด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
627
นางสาวฐิติกมล แสนลี่ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
628
นางวราวรรณ วีร์วรวงศ์ สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
629
นางสาวชนันท์ฐิดา ผะสม สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
630
นางจุรีวรรณ สายสมาน สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
631
น.ส.อัญมณี ทองทั่ว สำนักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
632
นางสาวกนกพร อรุณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
633
นายชาญชัย บุญคุ้ม สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
634
นายชัยรัตน์ คีรีเมฆ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
635
นางสาวสโรชา ทองหล่อ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
636
นายวัชรินทร์ บุญมา สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
637
นางสาวฝนทิพย์ ปั้นเหน่งเพชร หอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
638
นางสาวนริญา จันทร์กลับ สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
639
Mrs.Jaksana Sungmalee สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
640
นายทรัพย์ เรือนมั่น ห้องสมุดแพทย์ มช.
641
นางสมหมาย ลิ้มปิติพานิชย์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
642
นางวิยะดา ธนสรรวนิช สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
643
นางสาวดลนภา แว่วศรี สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
644
นางสาวกุลนิตย์ เคนศรี สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม
645
นางสาววรารักษ์ พัฒนเกียรติพงศ์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
646
นางสาวสาวิตรี วงศ์สันติ สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
647
นางสาววิชยา ศรีโยธา หอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
648
นางสาวทัดดาว พรมหู สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
649
นางสาวกิริยา วรกัลยากุล มหาวิทยาลัยมหิดล
650
นายจักรพันธ์​ ปัญจะเรือง สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
651
นางประภัสสร ปัญโญ สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
652
นางสาวพรพรรณ เกิดจั่น สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
653
นางจันทรรัตน สิทธิสมจินต์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
654
นางสาวอโนทัย เหมี้ยงหอม สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
655
นางสาวหวานใจ เจริญเมือง สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
656
นางสาวศิริพร คำบาด สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
657
นางสาวอภิญญา กลิ่นบัว สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
658
นางอังคณา อินทรพาณิชย์ หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล
659
นางสาวณัชชา มายูร สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
660
นางบุษกร แก้วพิทักษ์คุณ สำนักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
661
นางภาวนา จันทกุล สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
662
นางอุไร เหลืองบริสุทธิ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
663
นางสาวพัชรินทร์ เป็งปิง สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
664
นายสมชีพ ทองรักษ์ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
665
นายวรภัทร อาปะโม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
666
นางสาวดลดา อรุณรัตนวงศ์ สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
667
ผศ.ดร.นพพล เผ่าสวัสดิ์ หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล
668
นายพีระ สำเภาเงิน สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
669
นางวชิราภรณ์ วงศ์วาณิชภักดิ์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
670
นางสุรัสวดี ดิษฐสกุล หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล
671
นางณัฏฐกันย์ ชาภูคำ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
672
นางสาวชุติกาญจน์ บุตรพรม สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
673
นางสาวชญานิษฐ์ นิยม หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล
674
นางสาววาทินี เขมากโรทัย สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
675
นางสาวปิยะรัตน์ กุลอัก หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล
676
นางสาวเรณู สลับ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
677
นางสาวศุภลักษณ์ ผลแก้ว สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
678
นายประพัฒน์ พุทธคำ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
679
นางญาณวดี พงศากลวัชร สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
680
นางสายทอง วงค์ลอดแก้ว สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
681
นางสาวณิชารีย์ นพรัตน์ไกรลาศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
682
นางสาวธันย์ชนก อากรปรุ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
683
นางสาวหน่อย​ วินัย​สุรเทิน สำนักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
684
นางสาวธันทิวา ภักดีภัทรากร สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
685
นางสาวบุษยา เฟื่องประเสริฐ หอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
686
นางสาววราภรณ์ เหล่านิติศาสตร์ หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล
687
นางกาญจนี จันทร์บุญเรือง สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
688
นางมะลิวัลย์ สิริวัฒนากุล สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
689
นางสาวสุมาลี วาทีหวาน หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
690
นางสาวระวิวรรณ สัมฤทธิ์ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
691
นายจักรกริช อมศิริ หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
692
นางสาวนฤดี สงวนปุญญศิริ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายา
693
นายยูสรี สาเเละ กองส่งเสริมวิชาการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
694
นางสาวพรจรัส สุทธินันท์ สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
695
นางพัชนี จิตรนอก สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
696
นางสาวศุภวรรณ อาจกล้า สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
697
นางจารุวรรณ โกทะโน สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
698
นางสาวนภัสรพี ประจำเมือง หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
699
นางสาวสุธีรา พรหมแสง สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
700
นางสาวอุไรวรรณ จงเจริญ หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
701
นางสาวศศิธร วงศ์โพธิสาร หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล
702
นายกิติพัฒน์ ตั้งเดชาวุฒิ หอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
703
นางจิณาภา ใคร้มา สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
704
นางนันทยา ปันเทียร สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
705
นางสาวิตรี บุญปาลิต หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล
706
MissNatnaphin Chunpoung สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
707
นางสาวอุไร ไปรฮูยัน สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
708
นางจิราภรณ์ หาบุญ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
709
นางสาวกรุณา ศรีเจริญ หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
710
นายสงวน ศรีโยวงศ์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
711
นางอาทิตา นกอยู่ หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
712
นางวรรัตน์ อุ่นเมืองอินทร์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
713
นางสาวธัญชนก ศศิธร สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
714
นายอนันต์ ทองนวล สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
715
นางดวงแก้ว เงินพูลทรัพย์ ภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
716
นางเอกอนงค์ ดวงจักร์ หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
717
นางสาวสุจิตรา สำราญใจ หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
718
นางสาวอรณุศา จันทร์แก้ว สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
719
นางกรองทิพย์ อังกูรสุรารักษ์ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
720
นางสุพัตรา พูนแก้ว สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
721
นางดารา ชัยเพ็ชร สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
722
นางจรินทร์ คิดหมาย หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
723
นางสาวดิษวรรณ สุทัสน์สันติ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
724
นายอดินันท์ เจะตีแม สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
725
นางสาวปราณีต ผดุงวงค์ สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
726
น.ส.รัชนี กิตติรังสี หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล
727
misssuphonpan Boonchuay สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
728
นางรุ่งทิวา กรีวาส มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
729
นางสาวจันทิรา จีนะวงค์ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
730
นางสาวสุรินทรา หล้าสกูล สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
731
นายปราชญ์ สงวนศักดิ์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
732
นางสาวญากันต์ณัฐ เย็นสถิตย์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
733
นายเกรียงศักดิ์ ถาดง สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
734
นางอัญชลี วีระสุข สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
735
นางรอนีย๊ะ ระเด่นอาหมัด สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
736
นางสาวขจาริน พริ้งพัฒนพงษ์ หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
737
นายธนัช บุญจันทร์ สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
738
นางยุวดี ฮ่อสกุล สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
739
นายอนุสรณ์ บรรเทิง สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
740
นางสาวชลธิชา อุ่นสีมา สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
741
นางสาวชนิตา สุวรรณกูฎ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
742
ผศ. ดร.ฐิมาพร เพชรแก้ว ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
743
นางสาวสายฝน เต่าแก้ว สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
744
นางสาวดวงพร โพธิ์บุตร หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล
745
นางสาวศิวาพร อุทัยสาร์ หอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
746
นายกวินณัช สิงห์ปัน สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
747
นางสาวสุพรรษา บุญเกื้อ สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
748
นางสาวพัณณ์ชิตา จารุวัฒน์อธิก สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
749
นายชิตพันธ์ สงนุ้ย สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
750
นางฐะปะนีย์ เทพญา สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
751
อ.ดร.นวพล แก้วสุวรรณ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
752
นางสาวมูรณี อับดุลเลาะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี
753
นางสาวเบญจมาศ แสนหลวง สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
754
นางสาวทิพย์สุดา วนะวนานนท์ หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล
755
นางสาวสิริวดี ทองกลาง Kku
756
นางสาวอมรรัตน์ อมรชนาภิวัฒน์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
757
นายประสิทธิ์ ประทุมรัตน์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
758
นางสาวอามาณีย์ พันสามารถ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี
759
นางสาวโรสยา อนุพันธ์พงษ์สุข สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
760
นายซะห์รุลอัยมาน อุมา สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
761
นางสาวโซเฟีย สุหลง สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
762
นางสาวซานียา บินหมัด สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
763
นางสาววาฮีดา มูซอ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
764
นางสาวซุไรดา มามะ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
765
นางสาวการีม๊ะห์ เต๊ะโกะ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
766
นายสุรชาติ สุวรรณ์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
767
นางสาวอัลรอยฮัน แมเร๊าะ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
768
นางสาวเขมจิรา แสงมณี สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
769
นางสาวรัตน์ชนก ยอดพินิจ หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล
770
นางสาวอิฮซาน เบญสุหลง สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
771
นางสาวอาภินานันท์ ศรีมา สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
772
นางพวงผกา จันทร์พาณิชย์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
773
นางสาวโสรยา เจ๊ะหวัง สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
774
น.ส.กุนณิศา สุยะวา สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
775
นางสาวรอบีอะห์ เเป สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
776
นางสาวภัสสร อนันต์ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
777
นางสาวจัสมีน อาแว สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
778
นางสาวมากีย๊ะห์ ลาเตะ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
779
นางประครอง ปัญโย สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
780
นางสาวสุรีวรรณ จันทร์สว่าง สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
781
นางจันทร์ฉาย แสงทองศรี หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
782
นางสาว​รัตนาภรณ์​ กาศ​โอสถ​ มหาวิทยาลัย​รังสิต​
783
นางสาวสุทธิดา กำลังเกื้อ อุทยานการเรียนรู้ศรีสะเกษ
784
ผศ.ดร.พรพรรณ จันทร์แดง ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
785
นางพัชรี เวชการ หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
786
นางธนวรรณ ขาวบาง หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
787
นายปวริศร์ อุดมศักดิ์ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
788
นายกิตติพงศ์ เซ่งลอยเลื่อน สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
789
นางสาวนุรฟาซีลา อีมัน สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
790
นางสาวสุรีย์วรรณ สรรพสิงห์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
791
นางสาวพรรณนภา จินตศิริกูล สถาบันบัณทิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
792
นางสาวรุ่งอรุณ กุลหินตั้ง สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม
793
นายสมบัติ นพจนสุภาพ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
794
ว่าที่ ร.ต.เจนวิทย์ อรน้อม สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
795
นางปิยวรรณ คุสินธุ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
796
นางสาสมณีวรรณ สาระไทย สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
797
นางสาวปรียานุช คลอวุฒิวัฒน์ ห้องสมุดนรัฐสภา
798
นางสาวจันทร์จิรา เกตุยา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
799
นางสาวนฤมล สุขเกษม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
800
นางสาวศิริพร ยาวิชัย สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
801
นางพนิดา อภิรามเมธา วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล
802
ผศ.ศรีสุภา นาคธน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
803
นางเสาวลักษณ์ ธนันชัย สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
804
นางสาวกรัณฑ์รัตน์ ประเสริฐธนากุล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
805
นางปิติรัตน์ อินทุม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
806
นางสาวหทัยรัตน์ เสวกพันธ์ สำนักวิทยบริการฯ มรภ.เทพสตรี
807
นางสาวพรทิพย์ สมฤทธิ์ หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
808
นางสาวสุกัญญา บุญทวี สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
809
ว่าที่ร.ต.อำนาจ มะลิวัลย์ สำนักวิทยบริการฯมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
810
นางนวพร สุริยะ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ
811
น.ส.เรวดี วงษ์สุวรรณ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
812
นางสิริมาตย์ จันทร์ขาว มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
813
นางอวยพร ทองศรี สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
814
นางสาวชวนชม สมนึก มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
815
นางอัญชลี เขื่อนขันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
816
นางชนัญชิดา สุวรรณเลิศ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
817
นางสาวสีไพ ประดิษฐ์ภูมิ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
818
นางสาวอณุภา ทานะรมณ์ ม.ราชภัฏเทพสตรี
819
นางกรรณิการ์ ภูผาธรรม สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
820
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มยุรี รัตนเสริมพงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
821
Ms.Prakaidao Srimora สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
822
ผศ.ดร.สุธาทิพย์ มณีวงศ์วัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
823
นายศิรชีพ ขอนดอก หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล
824
นางสาวชรินรัตน์ อุ้มเมือง สำนักหอสมุดกฎหมายมหาชน สำนักงานศาลปกครอง
825
นางราตรี คงขุนทด มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
826
นางสาวจารุณี การี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
827
Ms.Yanika Weerapichkasem John Wiley & Sons
828
MissPiamsuk Thungkawee สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
829
นางสาวศิริวรรณ จิตรสมัคร สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
830
นางสาวประภัสสร โคตรสมบัติ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
831
นางสาวเบญจมาศ เทอดวีระพงศ์ ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี
832
นางสาวประทุมพร วีระสุข มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
833
นางสาวฐิติกา อาษากิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
834
นายธนวัฒน์ เสริฐสุวรรณกุล สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
835
นางสาวยศยาดา สิทธิวงษ์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
836
นางสาวอารยา ศรีบัวบาน สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
837
นางสาววรัฏฐา กัวตระกูล สำนัหอสมุด ราชภัฏเชียงใหม่
838
นางสาวจิตรดา หมั่นขีด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
839
นางสาวอรวรา ใสคำ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
840
นายเหมรัศมิ์ วชิรหัตถพงศ์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
841
นางเยาวภา จันศรี สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
842
นางสาวศศินพร นาคเกษม สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
843
นางสาวภัทราภรณ์ แสงปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
844
นางสาวชุติมา คำสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเขียงใหม่
845
นางวรรนภา ทองสมสี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
846
นางวิจิตรา วิไลเลิศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
847
นางสีรุ้ง พลธานี สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
848
นางธนัญญา สุขอุดม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
849
นางสาวยุพิน กาญจนารัตน์ สำนักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
850
นางเพชรรัตน์ หนูนิ่ม สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
851
นางละออ อุไรรัตน์ สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
852
นางสาวสุภาวดี สังข์วรรณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
853
นางสร้อย ธัญ​ธ​า​ดา​ลักษณ์​ สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
854
นางสาวฐาปนี เลขาพันธ์ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
855
นางวรนุช โพธิ์สุวรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
856
นางสาวสร้อยนภา ศรีอัมพร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
857
นางนฤมล บุญญานิตย์ หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
858
นางสาวพรพันธ์ ชื่นใจ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
859
นางสาวดวงใจ เข็มแดง สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
860
นายสุทัศน์ เขียวนิล มหาวิทยาลัยราชภุฏเชียงใหม่
861
นางวัชรีย์พร คุณสนอง สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
862
นางเกษร แสนสุวรรณ์ หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
863
นายนิพนธ์ ทองคำ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
864
นางสร้อย ธัญธาดาลักษณ์ สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
865
นางสาวสุพรรณี หงษ์ทอง สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
866
นางสาวเพ็ญพิชชา สิทธิวรยศ สำนักวิทยบริการ มรภ.เทพสตรี
867
นางสาวสุราภรณ์ คงผล สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
868
นางสาวทิพวรรณ อักษรทิพย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
869
นางสาวนิรชา อินทร์​ศรี สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
870
นางสาวถิรนันท์ ดำรงค์สอน สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
871
นาวสาวรพีภัทร รินดวงดี สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
872
นายสุนทร ญาติมาก หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
873
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธินันท์ ชื่นชม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
874
นางสาวกาญจนา กรรเจียกพงษ์ หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
875
นางชุลีรัตน์ จันทร์สว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
876
นางสาวอารีรัตน์ ศรีธิ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
877
นายแวมูฮามะ มะดีเยาะ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
878
นางสาวคุณากร สีสด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
879
นางสาวณัชชา สมปรารถนา สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
880
นางสาวนงลักษณ์ โปงหาญ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
881
นางสาวร่มฉัตร ขุนทอง สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
882
นายเกรียงไกร ชัยมินทร์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
883
นายสมจิต รัตนสวนจิก สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
884
นางสาวพิชญนันท์ พรมพิทักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
885
นายเกดิษฐ เกิดโภคา สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
886
นางสาวชัณษา สีแดง สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
887
นายธรณิศ หาญใจ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
888
นางไพรลักษณ์ วิชัยศิริมงคล สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
889
นางศุภกร เมาลานนท์ สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
890
นางสาวหนึ่งฤทัย บุญมี สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
891
นางสาวญาณปภา เรืองเชิงชุม สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
892
นางทัดชา ตุ้นสกุล สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
893
นางวนิดา นเรธรณ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
894
นางสาวณัฐทพัสส์ อินทร์ศวร สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
895
นางสุวิมล คำชมภู สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
896
นางชนารัตน์ บุณยรัตพันธุ์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
897
นางกชพร ศรีพรรณ์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
898
นางสาวนภพรรณ รุ่งทองคำกุล สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
899
นางสาวนิตยา ทองนา สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
900
ร.ต.หญิงจิราพร แก้วหิรัยทรัพย์ โรงเรียนนายเรือ
901
นางอุไร เสียงเพราะ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
902
นายสัญญา ธีระเดชอุปถัมภ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
903
นาสาวปิยะกานต์ หนูประกอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
904
นายอำนาจ บัวศรี สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ
905
นางสาวศรัญญา โรจนวงศ์ชัย สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
906
นางพัชรินทร์ จาริยะ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
907
ว่าที่ร้อยตรีหญิงกัญภาสรณ์ ดวงแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
908
นายสัญญา ประกอบผล มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
909
นางปัทมพร โพนไสว DPU
910
นางสาวนันทนา เศาจวุฒิพงศ์ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
911
นางสุดารัตน์ ขำภักตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
912
Mr.Suthon Supawong Siam University
913
นางสาวชูชีพ มามาก มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
914
ดร.มลิวัลย์ ประดิษฐ์ธีระ มหาวิทยาลัยรังสิต
915
นายชัยวุฒิ บุตตัสสะ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
916
นส.เจียรไน จันทร์จวง มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
917
นายเสรี ชะนะ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
918
missduangporn aranyapongpaisal สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
919
นางสาวพิรพร จันทร์แปง สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
920
นายประนมกรต์ บุญพอ ศูนย์เรียนรู้และหอสมุด ม.ธุรกิจบัณฑิตย์
921
นางไพจิตร เกิดอยู่ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
922
นางภารดี ธนูญศักดิ์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
923
นางสาววโรทัย ฉัตรวิรุฬห์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
924
นางสาวสุวิกรานต์ ไตรวิทยาศิลป์ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
925
นางชไมพร เขื่อนจินดาวงศ์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
926
นายพิทวัส ดาราทิพย์ หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล
927
ผศ. ดร.วาทินี นุ้ยเพียร สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
928
นายปิยะบุตร ปัญญาดี สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
929
นางคัทลียา ปริชานิ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
930
นางสาวนางสาวบุญญาวดี พงษ์ศิลา หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล
931
นางวลัยภรณ์ สร้อยอุดม ศูนย์เรียนรู้และหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
932
นางศิรพร แป้นสุวรรณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
933
ดร.เสาวภา หลิมวิจิตร ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
934
นางสาวพวงผกา กองแก้ว สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
935
นางสาวสุภาสินี วิเชียร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
936
นางสาวแสงเพชร อินสมวงค์ ม.ราชภัฏเชียงใหม่
937
นายวรวิช พุฒิวิสารทภาคย์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
938
นายรมย์ ธนูเทพ ศูนย์เรียนรู้และหอสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
939
ดร.สมรักษ์ สหพงศ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
940
นางสุจิตรา รัตนสิน สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
941
Mr.Chollawit Chitman สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
942
นายธงชัย ไสวงาม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
943
นายประสิทธิ์ อ่วมเนียม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
944
นางสาววิมลรัตน์ ทองปลาด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
945
นางสาวอุษณีย์ เพ็งเที่ยง หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล
946
หม่อมหลวงรติกร วรวุฒิ หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล
947
นางสาววิชุภรณ์ นลินคันธกุล หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล
948
นายปิยะ มาส่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
949
นายศรัณย์ ธรรมทักษิณ หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล
950
นางเยาวรัตน์ บางสาลี สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต
951
นางสาวอาทิตยา ทรัพย์สิน หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล
952
นางสาวพรทิพย์ พูนขุนทด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต
953
นางสาวศิริรัตน์ พวงร้อย สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต
954
นางกันยา ไทยฉาย ม.รังสิต
955
นายบุญถนอม จันทร์ชนะ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
956
นางสาวอมรรัตน์ สาระไพฑูรย์ สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยรังสิต
957
นางกันทิมา เศรษฐพงศ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
958
นางอรพรรณ การคนซื่อ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
959
นางสาวณัฐนิช ณรงค์ฤทธิเดช สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
960
นางนฤมล พฤกษศิลป์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต
961
นางสาวพรหมภัสสร กลางประพันธ์ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
962
นางสาวสุรีรัตยา บุญแสนแผน มหาวิทยาลัยรังสิต
963
นางบุญเสริม แหวนแก้ว มหาวิทยาลัยรังสิต
964
นางสาวอารีนา สารอเอง สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
965
นายธนพล เซี่ยงหวอง มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
966
นางสาวประทีป ขินบดี สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต
967
Mr.Sompong Charoensiri สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
968
นางสาวสุนีย์ ฉัตรศิริยิ่งยง สำนักหอสมุด มก. บางเขน
969
นางสาวสุพรรณิการ์ อ่อนเค มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
970
นางสาวน้ำฝน ทุมพลา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
971
นางสาวสุรางคนา วิจิตรไพโรจน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
972
นางสาววาสนา สันติธีรากุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
973
นางวัลลภา เตชะวัชรีกุล สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
974
นางสาวศิระภา นาคเจือทอง สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต
975
นางสาวภัทริกา นันทวิชิต หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล
976
นางสาวศิริพร เรืองสินชัยวานิช สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
977
นางอาภาวรรณ แย้มสิน มหาวิทยาลัยรังสิต สำนักหอสมุด
978
นางจินตนา โพธิ์ศรี สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
979
นางฐิติชญาน์ ทวนดิลก สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
980
ผศ.ดร.ทรงลักษณ์ สกุลวิจิตร์สินธุ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
981
นายพีรภัฏ บุญชู สวทช.
982
นายอภิชาติ บูสะมัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
983
นางสาวกุลสตรี ปริญญา ม.ราชภัฏภูเก็ต
984
นายเกรียงไกร ชิงชนะกุล มหาวิทยาลัยรังสิต
985
นางสาวสุกัญญา พิจิตรบรรจง ราชภัฏสงขลา
986
นางขวัญชนก พุทธจันทร์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
987
นางสาวกรรณิการ์ แสงทอง มจธ.
988
นางสาวศนิตา สร้อยแสง สำนักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
989
นายประจักษ์ สุขอร่าม สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน
990
นางสาวสุฑามาส ดัสดูล สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
991
นายสุชาติ โพธิ์ศรี สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
992
ดร.จุฑารัตน์ นกแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
993
นางสาวมนัสดา อุตรสัก สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
994
นางสาวกัญญภัทร เขื่อนคำ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
995
นางสาววราพร เขื่อนแก้ว สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
996
นางสาวสุภาวดี เพชรชื่นสกุล สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
997
นายไพบูลย์ ออประยูร สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
998
นายทองคำ บุญเรือง สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
999
น.ส.เมธินี บุตรดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
1000
นางสาวปราณปรียา อนันตชัยมงคล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
1001
นางสาวศรัญญาภรณ์ โชลิตกุล สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1002
นางสาวดาริกา เชื้อสมัน หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล
1003
นางแสงเดือน อุบลศรี หอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1004
นางกฤติยาพร ทองพูล สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต
1005
นางสาวฮาซูรา ตาตา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
1006
นายอิมรอน จาราแว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
1007
นางสาวชลลดา กอราบันหลง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
1008
นายมัสรูณ เบ็ญอัซอารีย์ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
1009
นายพัชรพงษ์ ชีระจินต์ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
1010
นางสาวขนิษฐา ไชยพันธุ์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1011
นางสาวรุ้งสินี เขียวงาม สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1012
นางสาวพิมพิกา วะสาร หอสมุดแห่งชาติ
1013
นางอรกัญญา เมธา สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1014
นางเพื่ิอนแก้ว ทองอำไพ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1015
นางสาวกุลประวีณ์ พรหมอารีย์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1016
นางสาวรจนา รุจิพิชชาพร โรงเรียน
1017
นางสาววาทิตา เอื้อเจริญ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนคริทร์
1018
นางกาญจน์ศิริ พูนทอง หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล
1019
นางสาวพงษ์เนตร สถิตย์พงษ์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
1020
นางสาวกนกพร งามสว่างรุ่งโรจน์ หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล
1021
นายณัฐชาพงษ์ รักสกุลกานต์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
1022
นายเฉลิมพันธุ์ ตาทิพย์ หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล
1023
นางสาววราภรณ์ ศรีโพธิ์ มหาวิทยาลัยรังสิต
1024
นางวรัทยา ศรีบัวทอง หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล
1025
นายสรวุฒิ ไชยเป็ง สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
1026
นางสาวสมฤทัย ฉัตรกุล สำนักหอสมุดม.รังสิต
1027
นางโชติกา ลายทิพย์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
1028
นายธนัช เดชาปัญญาสถิต สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1029
นายถาวร ปานขาว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
1030
นางสาวพรทิพย์ ชัยเชิดชูวงศ์ มจธ.
1031
นสสุภาพ กลิ่นเรือง มจธ.
1032
นส.ศิริพร สิทธิมณี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
1033
นางสาวเฉิดฉันทร์ ราชบุรณะ หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล
1034
นายพิสิฐ ศรีใจภา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
1035
นางสาวศรัญยา ไชยวงค์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
1036
นายจำรัส อุทธา สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
1037
นางละออง รัชพันธ์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
1038
นส.วนิดา จิระเดชากร หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล
1039
นายมนตรี ทวีนพรัตน์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
1040
Ms.Yaowadee Rungrueang มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
1041
Ms.Nuchjaree Chantorn MUIC
1042
นางสาววราภรณ์ พุ่มรอด มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

Thank you for Sponsoring

Gold Sponsors

Silver Sponsors

            

PULINET     2021

Social Links