รายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุม

การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 11

The 11th PULINET Online National Conference - PULINET 2021

New Normal for Libraries: Opportunities & Challenges

6-7 มกราคม 2564

ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล หน่วยงาน
1
นางสาวทิวา อุ่นแก้ว สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
2
นางสาวทิตยา จันทร์สุข สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ
3
นางสาริณี สะกานดา กองส่งเสริมวิชาการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
4
นางซารีนา มะเจ๊ะหะ กองส่งเสริมวิชาการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
5
นางอ้อมใจ วงษ์มณฑา สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
6
นางสาวสุรางค์ ศิโรโรตม์สกุล ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
7
นางสาวยุพิน ยังสวัสดิ์ ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
8
นางสาวเรณุกา สันธิ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9
นางสาวนิภาพร เดชะ มหาวิทยาลัยมหิดล
10
นางสาวนิติยา ศรีวรเดชไพศาล สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
11
นางสาวอัคริมา สุ่มมาตย์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
12
นางเยาวพร ศานติวิวัฒน์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
13
นางสาวกฤติกา สุนทร สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
14
นางรุ่งเรือง สิทธิจันทร์ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
15
นางสาววิภาดา ดวงคิด ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
16
นางสาวพิชญา สาจันทร์ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
17
นางดาวนภา สุยะนนท์ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
18
นางสาวตรีสลา ฟูแว่น ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
19
นางจิณณ์ณณัช ใจหลัก ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
20
นายรักเผ่า เทพปัน ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
21
นางจันทร์จิรา ไชยศักดิ์ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
22
นางสาวเสาวณี กันทา ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
23
นางสาวณชญาดา แต้มรู้ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
24
นางสาวสายรุ้ง สุตะวงค์ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
25
นางสาวรสกร แก้วจินดา ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
26
นางสาวเบญจวรรณ บุญพัวพันธ์ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
27
นางสาวไผททิพย์ ทับทอง ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
28
นายรัชชานนท์ รัตนะ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
29
นางสาววรินทร์ลดา ปวงคำ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
30
นางสายกัญญา แสนโคตร ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
31
นางสาวกัญญภัสสร์ ไชยน้อย ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
32
นางสาวจุฑารัตน์ มาลาวิลาศ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
33
นางสาวภัทรวรรณ สิขิวัฒน์ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
34
นางสาวอุทิศ ถาวรรัตน์ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
35
นางสาวแสงเดือน คำมีสว่าง ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
36
นางสาวปวีณา หมื่นปัญญา ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
37
นายรุ่ง ผู้ค้าขาย ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
38
นายดนัทธ์ ไชยสิทธิ์ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
39
นายเอกชัย เร่งดารา ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
40
นางสาวรุจิรดา ชุ่มแก้ว ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
41
นางสาวอมรรัตน์ นุกูล ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
42
นางเอื้ออารีย์ ปานพิมพ์ใหญ่ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
43
นางสาวนันทนิจ ศรีหานารถ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
44
นางผกานุช เหล่าพิเดช สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
45
นางกาญจนา น้อยฤทธิ์ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
46
นายสุทธิพงษ์ พายุบุตร สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
47
นางพรรษชล แข็งขัน ศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อุดรธานี
48
นายก้องธนัสถ์ โชคเจริญพศุตม์ ศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อุดรธานี
49
นางยุภาพร ทองน้อย สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
50
นางสาวสุริษา วุฒิอิ่น มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
51
นายนภสินธุ์ งามการ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
52
นางสาวสุภาภรณ์​ ใจสุข สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ​ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
53
นางสาวกฤษณา อยู่พวง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
54
นางสาวสมใจ อินทรวารี สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
55
นายพีรพล แก้วอำไพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
56
นางสาววีรวรรณ ศรีสวัสดิ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
57
นางสาวสุภาพร วงษา สปีคแมน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
58
นางสาวรัชนก ทองขาวขำ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
59
นางศศิวิมล มีฤทธิ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
60
นางสาวปุญญิศา รัตนาฤทธิ์นนท์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
61
นางสาววรรณภา โต๊ะมีเลาะ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
62
นางสาวพัชรินทร์ กลั่นประสม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
63
นาฐิตา ธุวการย์มีกิจ คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
64
นางสาวกนกวรรณ แสนสุข ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
65
นายนรภัทร จินาห้อง มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
66
นางสาวอริสรา สงเคราะห์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
67
นางสาวโสมรัศมิ์ พิบูลย์มณี หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล
68
นายแดน บุญประเทือง มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
69
นางกิติมา คำวิจารณ์ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.นครนายก
70
นางสาวรุ่งฤดี ภูชมศรี สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
71
นางสาวเพ็ชรดา เพ็ชรรัตน์ ศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เพชรบุรี
72
นางสาวณัฐธยาน์ ลอยสมบัติ ศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เพชรบุรี
73
นางสาวสุพิน อุดมผล สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
74
นางสาวกุลฤดี โชติรัตน์ หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล
75
นายอำนาจ สุคนเขตร์ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
76
นางวิชญาพร เฟื่องฟูขจร สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
77
นางสาวลาตีปะ แวเล๊าะ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
78
นางสาวกันยา สุภาพันธ์ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครสวรรค์
79
นายกฤษฎา กาดนอก สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
80
นางวิภาดา เพชรพรหม สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
81
นายสมศักดิ์ รัตนน้อย สำนักวิทยบริการ มอ.ปัตตานี
82
นางสาวเมธยา เสามะลี สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
83
นายวิษณุ เพชรประวัติ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
84
นางสาวเสาวรส อนุรักษ์โชคชัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง
85
นางกิรณาภัค สระทองพูน ศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ลำปาง
86
นางสาวลัดดาวัลย์ ลี้ละไกรวรรณ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
87
นางสาวศิริรัตนา นิลน้อย สำนักหอสมุด กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
88
นายมาโนช ผาทำ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
89
นางสาวเอมิกา โซ๊ะวิเศษ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
90
นางสาวศิณี พงศ์วุฒิศักดิ์ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
91
นางสาวสุชาวดี อินทอง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
92
นางสาวมะลิวัลย์ สินน้อย สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
93
นางสาวธัญญาดา ดวงมณี หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล
94
นางดวงใจ กาญจนศิลป์ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
95
นางศิริรัชนี ธีระประเสริฐสกุล ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
96
นางคนึงนิตย์ หีบแก้ว ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
97
นางสาวพุทธชาติ เรืองศิริ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
98
นางสาวจันทร์เพ็ญ จุ้ยจงรักษ์ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
99
นางสาวยุพาพร ประกอบกิจ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
100
นางสาวฐิตารีย์ เนียมสร้อย ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
101
นางสาวพรรณิภา อู่ผลเจริญ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
102
นางสาวพรสุรีย์ บุตรวิชา ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
103
นายเนตรพรมมินทร์ พุทธา สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม
104
นายอนวัช กาทอง สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
105
นายพนม จรูญแสง สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
106
นายกิตติกร เขื่อนแก้ว ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
107
นายฉัตรชัย อุ่นบ่อแฮ้ว ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
108
นายวุฒิไกร โยวัง ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
109
นางสาววิไลลักษณ์ อินมีศรี ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
110
นางสาวพัฑรา พนมมิตร สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
111
นางสาวณัฐทพัสส์ อินทร์ศวน สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
112
นางอภิรสิกาณ์ เวชพร สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
113
นางสาวจามจุรี จิโนสวัสดิ์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
114
นางอรุษยา หล้าวงศ์ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
115
นางจีรกาญจน์ เต็มพรสิน สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
116
นายฉริยะ อัควรรณ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
117
นายวงศ์นรินทร์ สุขวิชัย สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
118
นายไชยวัฒน์ วงค์สุวรรณ์ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
119
นางสาวชิดชนก เจริญสุข สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
120
นางสาวระวีวรรณ บุญรอด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
121
นางฐิตาภรณ์ นามศิริ สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
122
นายภาณุวัฒน์ เพียรภายลุน สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
123
นายอนุชิต สินทรัพย์ มรภ.อุบลราชธานี
124
นางสาวเบญจรัตน์ ศุภอุดมฤกษ์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
125
นางเยาวภา เขื่อนคำ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
126
นางสาวอรวรรณ สุรักษ์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
127
นางสาวเพชรประกายแก้ว ดวงหฤทัยทิพย์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
128
นางสาวศศิธร ติณะมาศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
129
นางสาวทิพานัน พงษ์สุวรรณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
130
นายสิทธิชัย วิมาลา สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
131
นางสาวธิดารัตน์ จงใจเี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
132
นายจักรี รังคะวัต ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
133
นางสาวราตรี เรืองรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
134
นางสาวจุฬาลักษณ์ บำรุงธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์
135
นางสาวจุฬาลักษณ์ บำรุงธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์
136
นางสาวธันยกานต์ สินปรุ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
137
นางกัตตกมล พิศแลงาม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
138
นางสาวชุษณา นราจันทร์ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
139
นางปุชนีย์ อินทะนา สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
140
นางนุชทิรา ชำนิพงษ์ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
141
นางขวัญแก้ว เทพวิชิต ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
142
นางสาวประไพพิศ บูรณะธารารัตน์ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
143
นายจิรัฏฐ์ ปิ่นสุวรรณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
144
นางสาวธนาภรณ์ วัฒนะประกรณ์กุล สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
145
นางสาวน้ำลิน เทียมแก้ว สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
146
นางสายสุดา เฟื่องจันทร์ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
147
นางสาวจิตตา ขุนโยธี ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
148
นางสาวนงลักษณ์ จันตา ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
149
นางสาวศิริวรรณ ชุมกลาง ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
150
นายสุรัตน์ มีศิลป์ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
151
นายบวรนันท์ บุญสาย ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
152
นางสุริยา นิชาญ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ​ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
153
นางสาวสุดารัตน์ นวลแย้ม โรงเรียนวัดราชาธิวาส
154
นางสาวฌานิกา สัจวิโรจน์ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์
155
นางสาวฌานิกา สัจวิโรจน์ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์
156
นางสาวฌานิกา สัจวิโรจน์ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์
157
นางสาวกรรณิกา สีหาโคตร สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
158
นายชำนาญ อินทสโร สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
159
นายสุชาติ เขียวสอาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
160
นางสาวกาญจนาถ เสาวกุล วิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล
161
นางสาวสุวิชา ศรีวิชัย สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
162
นายไพสน พระก่ำ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
163
นายนุชา มณีโชติ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
164
นายนุชา มณีโชติ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
165
นางสาวชนิดาภา ฟูไชย สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
166
นางสาวศิริงาม แผลงชีพ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
167
นางสาวศิริงาม แผลงชีพ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
168
นางสาวฐิติชญาณ์ ก๋าคำ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
169
นายณรงณ์ ณรงค์ชัยปัญญา สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
170
นางสาวขวัญนภา ปานสวัสดิ์ สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
171
นายอาวุธ โสเพ็ง มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
172
นางสาวพรชิตา อุปถัมภ์ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
173
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายฝน บูชา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
174
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายฝน บูชา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
175
นางนพรัตน์ พิเภก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
176
นางสาวจอมใจ เพชรกล้า สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
177
นางสาวรัตนา โพธิ์โต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
178
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฏฐิรา ศุขไพบูลย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
179
นางรัชนี เทพพูลผล สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
180
นางสาวสุภาวดี มโนรัตน์สกุล สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181
นางสาวประทุมรัตน์ รัตน์น้อย สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
182
นางสาวจันทิมา จริยวัตกุล มอ.ปัตตานี
183
นางสาวถกลรัตน์ ทองได้หนู สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
184
นางพนิตา แวดือรามัน สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
185
นางสอปิยะ บุญตามช่วย สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
186
นางแน่งน้อย ดวงสุริยา สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
187
น.ส.รักชนก ผ่องอำไพ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
188
นางสาวนูรียะห์ ดาแซ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
189
นางกมลทิพย์ หลงหา สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
190
นางสาวนริศรา เฮมเบีย สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
191
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สังวาลย์ ตุกพิมาย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
192
นางกรองแก้ว ขุนพิทักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
193
นางสาวณัฏฐ์พัชร์ วรรณวิโร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
194
นางกัญญา นวลเจริญ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
195
นายปราณีต วรรณพงค์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
196
นางพัชรี นพจนสุภาพ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
197
นางสาวศลิษา เลี่ยมสุวรรณ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
198
นางสาวศลิษา เลี่ยมสุวรรณ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
199
นางสาวพรทิพย์ อาจวิชัย สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
200
นางสาวขวัญตระกูล กลิ่นสุคนธ์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
201
นายทศพล จันทร์พวง สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
202
นางสาวรัชวรรณ นัดสันเทียะ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
203
นางสาวอลิษา มหาเพชรไพบูลย์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
204
นางสาวอารีรัตน์ ไชยวงศ์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
205
นางชมพูนุช สราวุเดชา สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
206
นางสดศรี กันทะอินทร์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
207
นางสาวกิ่งกาญจน์ สิงห์กวาง สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
208
นางสาวสมร ไพรศรี สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
209
นายนิมิต บุญมานะ สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [หอสมุดกลาง]
210
นางระเบียบ แสงจันทร์ สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
211
นางสุภารักษ์ เมินกระโทก ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
212
นางสาวกชพรรณ นุ่นสังข์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์
213
นางสาวอมรรัตน์ แซ่กวั่ง มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์
214
นางสาวสุมาลย์ เชื้อสระคู สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
215
นายณัฐพล ชมชวน สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
216
นางสาวอมรรัตน์ ศรีสุรภานนท์ สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
217
นางวารุณี เอกพันธ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
218
นางสาวจิตราภรณ์ ชัยมณี สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
219
นางทิพวรรณ สุขรวย สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
220
นางกุลวดี สาระพร สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
221
นางกุลวดี สาระพร สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
222
นางสาวนิสาชล กาญจนพิชิต สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
223
นางฐิติรัชทน์ ปักกะทานัง สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
224
นางสาวสุกัญญา อิ่นแก้ว สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
225
นางสาวอุทุมพร มณีวรรณ์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
226
นายณัฐพงษ์ มังกร สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
227
นายเอกสิทธิ์ ปัญญามี สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
228
นายอภิวัฒน์ แก้วหะวงษ์ สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
229
นางสาวมลฑาทิพย์ ทาษรักษา สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
230
นายรัฐธีร์ ปภัสสุรีย์โชติ สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาฯ
231
นางศิริลักษณ์ สุตันไชยนนท์ สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
232
นางธญา ตันติวราภา สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
233
นางสาวณิชา ทองธราดล สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
234
นางสาวอลิสา มะโอลี สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
235
นายวสันต์ สุขสุทธิ สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
236
นายประภัย สุขอิน สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
237
นางเพียงขอบฟ้า ปัญญาเพ็ชร สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
238
นางสาววรรธนันทพร วิลัยรักษ์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239
MissKittiya Khumtong สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)
240
นายศตพล เกิดอยู่ หอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
241
นางสาวเจนจิรา อาบสีนาค หอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
242
นางสาวกวินทรา จูฑะพันธุ์ หอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
243
นางสาวชลนรี กล่อมใจ หอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
244
นางปทุมทิพย์ ลิ้มพงศานุรักษ์ หอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
245
นางสาวอาริยา วงศ์สุวรรณ หอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
246
นางสาวนุสรา อุมา หอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
247
นางแสงเดือน ตันตราวงศ์ หอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
248
นางสาวปิยะธิดา พุทธจรรยา หอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
249
นางพรทิพย์ ถนอมกุลบุตร สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
250
นางจิดาภา ศิริตระกูล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
251
นางสาวสุกัญญา จีราระรื่นศักดิ์ หอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
252
ดร.กนกกร กมลเพ็ชร สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
253
นางยุวดี เพชระ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
254
นางสาวศสิญา แก้วนุ้ย สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
255
นางสาวสันศิตา ชูเชิด สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
256
นายธีรยุทธ บาลชน สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
257
นางเสาวภา เพ็ชรรัตน์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ
258
นางสาวผจงรักษ์ ซำเจริญ หอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
259
นางสาวรตยา พนมวัน ณ อยุธยา หอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
260
นางสาวชนินร์พร สุโชควีระวงศ์ หอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
261
นางสาวกนิษฐา ดอนสกุล หอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
262
นางสาวอโรชา เหล่ารักวงศ์ หอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
263
นายชัยสิทธิ์ อังคะปัญญาเดช หอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
264
นางสาววนิดา วารีเศวตสุวรรณ หอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
265
นางสาวนัชฐภรณ์ อ่อนแก้ว หอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
266
นางสาวนัชฐภรณ์ อ่อนแก้ว หอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
267
นางสาวจิดาภา คงอ่ำ หอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
268
นสวราภรณ์ สุดใจดี หอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
269
นางสาวกรวรรณ ดีวาจา หอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
270
นางสาวพิมพ์พาขวัญ ธนนพฤทธิ์ หอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
271
นางสาวเกษอุศมา ระนา หอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
272
นางสาวจิรนันท์ ค่ายชัยภูมิ สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
273
นางสาวกัญธนัช กัญธัญญ์ธาดา สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
274
นางสาวพิมพ์ชนก สิริพงศ์ทักษิณ หอสมุด มธ.
275
นางสาวยุคลธร เหล่านพกุล หอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
276
MissPornpimol Changmai หอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
277
นางสาวแพรววนิต ประสิทธิ์เวโรจน์ หอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
278
นายคชาธร ขาวเรือง หอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
279
นายพิษณุ ใจกล้า หอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
280
นายฐิติพงศ์ ลิ้มพงศานุรักษ์ หอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
281
นางสาววรวรรณ วันดี หอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
282
นางสาวนฤมล คำสม หอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
283
นายอุกฤษฏ์ มนูจันทรัถ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
284
นางสุภัทรา นวชินกุล สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
285
นางสาวจิราพร วงษ์ภา หอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
286
นางเกษมาพร ตัญบุญยกิจ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
287
นางสาวชนิสา หฤทัยถาวร หอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
288
นางสาวรจนา หมาดหล้า ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
289
นางสาวอาภรณ์ ไชยสุวรรณ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
290
นางสาวขนิษฐา จิตรหลัง ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
291
นางกนกวัลย์ ไกรนุกูล ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
292
นางสาวจริยา รัตนพันธุ์ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
293
นางสาวบุญ​เพ็ญ​ ชูทอง ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
294
นายธรรมรัตน์ ผันผาย หอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
295
นางสาวแพรวนภา ศรีวรรณตัน สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
296
นางสาวพรพิศ เดชาวัฒน์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
297
นางฉัตรวรุณ สุดใจประภารัตน์ สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
298
นางสาวณปภัช โอมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
299
นางสาวสุกัญญา อ่อนจันทร์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
300
นางสาวชลิรสา อุณรุท สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
301
นายกิตติศักดิ์ แก้วเนียม สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
302
นางสาวปวีณ์ธิดา เนตรหาญ สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
303
นางสาวภัทรภร พื้นพรหม สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
304
นางสาวโสฬส จันพะโยม สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
305
นางสาวดวงฤทัย ณ ทุ่งฝาย สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
306
นางสาววรรณภรณ์ อนุอัน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
307
นางสาวจุฑามาศ คงดี มหาวิทยาลัยชินวัตร
308
นายกริชเดช นามวงษา มหาวิทยาลัยชินวัตร
309
นางสาวเนาวลักษณ์ แสงสนิท สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ
310
นางสาวขวัญชนก วิริยกุลโอภาศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ
311
นายเดชศักดิ์ ศานติวิวัฒน์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
312
นางพัชรินทร์ ด่านกลาง ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
313
นายชัยสิทธิ์ เปล่งวุฒิไกร ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
314
นางเนาวรัตน์ มหาโคตร ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
315
น.ส.ณัชชา บวรพานิชย์ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
316
นางสาววิไลรัตน์ คเชนทร์ชาติ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
317
นายบดินทร์ ยางราชย์ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
318
นางธารนที กรมโพธิ์ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
319
นายวิทวัฒน์ วะสุรี ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
320
นายพันธ์วิรา ปริญญาศรีเศวต ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
321
นางสาวสุนิษา ขันนุ้ย สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ
322
นางสาวธมลวรรณ ขุนไพชิต สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ
323
นางสันถัต สารักษ์ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
324
นางละอองดาว เหล่าแก้ว สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ
325
นายสุภกิติ มุสิราช หอสมุดแห่งชาติ
326
นางสาวอุมาภรณ์ ธนูศร สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ
327
นางกัณฐ์ธนาศิลป์ ธนูศร สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ
328
นางสาวพรรณทิพย์ ปานงาม สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ
329
ดร.สมบูรณ์ ฟูเต็มวงศ์ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
330
นางสาววันเพ็ญ ตันจันทร์กูล ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
331
นายวิชญนนท์ มณีชาติ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
332
นางณัฐดานันท์ ยอดเมืองชัย ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
333
นายเปรมยุพล ปุริมไพบูลย์ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
334
นายปิยะราช สุขภิญโญ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
335
นางจุไรเรือง เมืองมา ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
336
นางสาวภคมณ ยะยศ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
337
นางสาวนิชาภา ปุณณ์ปวีณ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
338
นางสาววิไล จันทร์แก้ว ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
339
นางสาวอรดี นามบุตร ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
340
นายปัณณธร วุฒิปริยาธร ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
341
นางสาววาณิชยา ตาชม ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
342
นางสุพร ทิพย์จักร์ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
343
นางสาวฉวีวรรณ บุญธรรม ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
344
นางสาวสุดา ใจแก้ว ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
345
นายปรเมศวร์ ปัญญา ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
346
นายชัชวาลย์ หวังระบอบ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
347
นางสาวดรุณวรรณ วังศรี ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
348
นางสาวจรัญญา ศุภวิฑิตพัฒนา สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
349
นายเฉลิมเกียรติ ดีสม สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
350
นางสาวนิลุบล โรจน์สัตตรัตน์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
351
นางศรินญา สังข์ศิริ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ
352
นายบุญฤทธิ์ คงลำพูน สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ
353
นางสิริกร งามสำเร็จ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
354
นางสาวเกษร จันทร สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
355
นางสาวจิดานันท์ ทัศนานุสิทธิ์ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
356
นางสาวซาริฮา หมะหมีน วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
357
นายซำซูเด็ง มามุ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
358
นางสาวรัชฎาภรณ์ มูลมาก ม.ราชภัฏเชียงใหม่
359
นางประนอม นามษร สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
360
นางสาวสุภาวัลย์ วิจิตร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
361
นางสาววันเพ็ญ จันทร์แจ่ม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
362
นางสาวอุไร การวิจิตร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
363
นางสาวจันทร์เพ็ญ ครองบุญ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
364
นางสาวปราณี ปุตสะ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
365
นางสุณี ไชยวงษ์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
366
นางสาวสุภาภรณ์ ทนสันเทียะ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
367
นางสาวภชิสา กุลกาญจนาภิบาล สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

Thank you for Sponsoring

Gold Sponsors

Silver Sponsors

            

PULINET     2021

Social Links