กำหนดการประชุม

ดาวน์โหลดกำหนดการ

08.00 – 08.30 น. เปิดห้องประชุมในระบบ ZOOM
08.30 – 09.00 น. พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 11
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์รับการกล่าวรายงาน
 • รองศาสตราจารย์ปัญญรักษ์ งามศรีตระกูล ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงอรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ ประธานคณะกรรมการ อำนวยการข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค กล่าวรายงาน
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กล่าวต้อนรับและเปิดงาน
 • รองศาสตราจารย์ปัญญรักษ์ งามศรีตระกูล ประธานคณะกรรมการอำนวยการข่ายงานห้องสมุด มหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค กล่าวสดุดีผู้ได้รับรางวัล PULINET AWARD ประจำปีพุทธศักราช 2563
09.00 – 09.45 น. การบรรยายพิเศษ โดย ผู้ได้รับรางวัล PULINET AWARD ประจำปีพุทธศักราช 2563
09.45 – 10.00 น. พักรับประทานอาหารว่างตามอัธยาศัย
10.00 – 11.00 น. การบรรยายเรื่อง New Normal for Libraries: Opportunities & Challenges โดย Mrs. Lee Cheng Ean, University Librarian, NUS Libraries, National University of Singapore
11.00 – 12.15 น. การเสวนาเรื่อง New Normal for Libraries: มุมมองของผู้ผลิตสารสนเทศและผู้ใช้บริการโดย
 • คุณท๊อปป์ จิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา ผู้ก่อตั้งบริษัท Bitkub และผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีบล็อกเชนและคริปโตเคอเรนซี่
 • คุณทรงกลด บางยี่ขัน นักเขียนชื่อดัง บรรณาธิการบริหาร และผู้ก่อตั้งนิตยสารออนไลน์ชื่อ The Cloud
 • ด าเนินรายการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12.15 – 13.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
13.30 – 16.00 น. การนำเสนอผลงานประเภทโปสเตอร์แบบ Lightening Talks ไม่เกินเรื่องละ 3 นาที
หมายเหตุ กำหนดการนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
08.00 – 12.00 น. นำเสนอผลงานประเภทบรรยายในห้องประชุมกลุ่มย่อย จำแนกตามกลุ่ม 1-3 ตามลิงค์ที่กำหนด เอกสารเพิ่มเติม
12.00 – 13.00 น. การบรรยาย เรื่อง
 • Today’s research, Tomorrow’s innovation: Accelerating research discovery to shape a better future โดย คุณยานิกา วีระพิชญ์เกษม
 • We are the Web of Science: Research. Smarter.
 • ปฏิรูปห้องสมุด เพื่อรองรับ เศรษฐกิจ สังคมอุดมปัญญา ในศตวรรษที่ 21
 • EBSCO: Transform Lives
 • Gale, A Cengage Company: Empower Research
 • 14.00 – 14.45 น. ประกาศรางวัลสำหรับผู้นำเสนอผลงาน ประเภทบรรยายและโปสเตอร์ พิธีปิด รองศาสตราจารย์ปัญญรักษ์ งามศรีตระกูล ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถ กระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประธานคณะกรรมการอำนวยการข่ายงานห้องสมุด มหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค กล่าวปิดงาน
  หมายเหตุ กำหนดการนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

  Thank you for Sponsoring

  Gold Sponsors

  Silver Sponsors

              

  PULINET     2021

  Social Links