กำหนดการประชุม

ดาวน์โหลดกำหนดการ

08.00 – 08.30 น. เปิดห้องประชุมในระบบ ZOOM
08.30 – 09.00 น. พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 11
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับการกล่าวรายงาน
  • รองศาสตราจารย์ปัญญรักษ์ งามศรีตระกูล ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ประธานคณะกรรมการอำนวยการข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค กล่าวรายงาน
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กล่าวต้อนรับและเปิดงาน
  • รองศาสตราจารย์ปัญญรักษ์ งามศรีตระกูล ประธานคณะกรรมการอำนวยการข่ายงานห้องสมุด มหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค กล่าวสดุดีผู้ได้รับรางวัล PULINET AWARD ประจำปีพุทธศักราช 2563
09.00 – 09.45 น. การบรรยายพิเศษ โดย ผู้ได้รับรางวัล PULINET AWARD ประจำปีพุทธศักราช 2562
09.45 – 10.00 น. พักรับประทานอาหารว่างตามอัธยาศัย
10.00 – 11.00 น. การบรรยายเรื่อง New Normal for Libraries: Opportunities & Challenges
โดย Mrs. Lee Cheng Ean, University Librarian, NUS Libraries, National University of Singapore
11.00 – 12.15 น. การเสวนาเรื่อง New Normal for Libraries: มุมมองของผู้ผลิตสารสนเทศและผู้ใช้บริการ
  • โดย คุณท๊อปป์ จิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา ผู้ก่อตั้งบริษัท Bitkub และผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีบล็อกเชนและคริปโตเคอเรนซี่
  • คุณทรงกลด บางยี่ขัน นักเขียนชื่อดัง บรรณาธิการบริหาร และผู้ก่อตั้งนิตยสารออนไลน์ชื่อ The Cloud
  • ดำเนินรายการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12.15 – 13.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
13.30 – 16.00 น. การนำเสนอผลงานประเภทโปสเตอร์แบบ Lightning Talks ไม่เกินเรื่องละ 3 นาที
หมายเหตุ กำหนดการนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
08.00 – 12.00 น. นำเสนอผลงานประเภทบรรยายในห้องประชุมกลุ่มย่อย จำแนกตามกลุ่ม 1-3 ตามลิงค์ที่กำหนด
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
14.00 – 14.45 น. ประกาศรางวัลสำหรับผู้นำเสนอผลงาน ประเภทบรรยายและโปสเตอร์ พิธีปิด รองศาสตราจารย์ปัญญรักษ์ งามศรีตระกูล ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถ กระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประธานคณะกรรมการอำนวยการข่ายงานห้องสมุด มหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค กล่าวปิดงาน
หมายเหตุ กำหนดการนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

Thank you for Sponsoring

Gold Sponsors

Silver Sponsors

            

PULINET     2021

Social Links