เอกสารประกอบการบรรยาย


การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 11

The 11th PULINET Online National Conference - PULINET 2021

New Normal for Libraries: Opportunities & Challenges

ผู้บรรยาย
เอกสารประกอบการบรรยาย
QR Code
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ชุติมา สัจจานันท์
PULINET Award ประจำปี 2563
https://bit.ly/35epl1E

Thank you for Sponsoring

Gold Sponsors

Silver Sponsors

            

PULINET     2021

Social Links